title

Blog

Vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinných domov

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné. Čiastka za stočné neustále rastie a bude rásť.

 

Priame zaústenie dažďovej vody zo striech do kanalizácie má pritom niektoré netušené a obchádzané dôsledky:

  • dažďové zvody negatívne slúžia ako odvetranie kanalizačného systému a pachy zo stoky vnikajú do okien
  • pri mimoriadnych prívalových dažďoch dažďová voda zahltí kanalizáciu a splašky vyrazia do ulíc
  • čistá dažďová voda zo striech zbytočne zrieďuje splaškové vody a zdražuje činnosť čističiek
  • čističky sa musia budovať na väčšiu kapacitu ako je účelné, čo odčerpáva prostriedky obcí

Aj z týchto dôvodov sa obce nariadeniami bránia zaúsťovať dažďovú vodu zo striech RD do verejnej kanalizácie. Predpisy EU nariaďujú, že povinnosťou stavebníkov je dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku ! Náhradnou možnosťou pre stavebníkov – ak existuje, je zaústenie vôd do verejnej dažďovej kanalizácie, ale za poplatok. Pre stavebníka sa preto oplatí zriadiť si vlastný systém pre vsakovanie dažďovej vody do zeme.

 

Účel použitia Drenbloku DB

Drenblok DB je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme.

Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Systém sa osadzuje od objektu v min. vzdialenosti rovnej 1,5 násobku hĺbky základov. V prípade podpivničených objektov sa osadzuje v min. vzdialenosti 6 metrov od objektu. Miesto osadenia treba vždy konzultovať s geológom.

Predpokladom použitia je schopnosť okolitej zeminy vsiaknuť dažďovú vodu.( kf je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s).

 

Príklad: Pokiaľ do jamy o rozmeroch 0,5 x 0,5 metra nalejeme vodu do výšky 20 cm , voda by mala po 30 min. všetka vsiaknuť.

 

Osadenie

Pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia vsakovacieho zásobníka EKODREN, napojenia na dažďové zvody, predsadenia filtra, osadenia poistného prepadu (obsahuje aj integrovanú mriežku proti vniknutiu drobných zvierat) a zahrnutia zeminou. Hĺbka uloženia : min.40 cm(bez dopravného zaťaženia),alebo 80 cm (s dopravným zaťažením).

 

Argumenty

  • rýchla a ľahká montáž, montážne chyby takmer vylúčené
  • trvanlivosť, recyklovateľnosť a neškodnosť pre ŽP(materiál čistý polypropylén)
  • garantovaná únosnosť 10 ton/m2 čo umožňuje prejazd aj nákladným vozidlám
  • oproti iným systémom podstatne nižšie náklady na výkop a odvoz zeminy

No Comment

4

Post A Comment

0

Košík