FILTRAČNO - SEDIMENTAČNÉ & USADZOVACIE ŠACHTYFILTRÁCIA DAŽĎOVEJ VODYVIAC INFORMÁCIÍ >

PRINCÍP FILTRÁCIE DAŽĎOVEJ VODY

Dažďová voda po dopade na pevné povrchy z týchto následne steká – splachuje pri tom z pevných plôch so sebou sem vetrom naviaty jemný prach, či organické čiastočky – ako listy zo stromov, či peľové zrnká….

 

Z organických čiastočiek sa v dažďovej vode rozpúšťajú rozpustné látky, ktoré tak vyvárajú akýsi slabý čaj, ktorý tvorí potom potravu pre baktérie, ktoré osídľujú povrch vsakovacieho zariadenia, alebo povrch podzemného zásobníka dažďovej vody. Drvivú väčšinu splavenín spláchnu so sebou už prvé litre vody stekajúce zo striech do dažďových zvodov – preto sa niekedy tieto prvé vody zvyknú odkláňať a zaobchádza sa s nimi oddelene.

 

V prípade čistých striech sa nejedná o žiadne veľké množstvá splavenín – opticky – pri pohľad proti svetlu zväčša nie sú ani rozpoznateľné – jedná sa v prípade strešných vôd o veľmi čistú vodu, čo mnohých ľudí často udiví – ľudia všeobecne neočakávajú aká je dažďová voda čistá.

Stupne

filtrácie

3

Až pri celoročnom splavovaní, kedy sa rok z plochy 1m2 strechy spláchne 65O litrov a aj viac dažďovej vody, môžu sa do vsakovacích zariadení alebo do dažďového zásobníka dostávať významnejšie a opticky poznateľné množstvá splavených nečistôt. V prípade čistých striech splaveniny ale treba znovu pripomenúť len nevýznamné množstvo nečistôt. Tie sú tvorené predovšetkým drobnými čiastočkami – zloženými z prachu anorganického piesku a organických čiastočiek – zvyškov rastlín, či hmyzu. Opticky najvýraznejšie sa prejavujú v lete hlavne poletujúce biele páperie z púpav, či topoľov. Tieto už aj vizuálne pokrývajú sitové filtre v tenkej súvislej vrstve, ktorú treba z času na čas odstrániť, aby súvisle nepokryli sitové filtre.

 

Na jeseň zo striech môžu byť zas zo striech splavované listy (tu predovšetkým problém robí breza a smrekovec).

 

Odlišným a už technicky závažnejším prípadom sú pevné plochy (parkoviská, dvory, chodníky a cesty) na úrovni terénu, kde svojou činnosťou už zasahujú aj ľudia. Tu je situácia zložitejšia – na dvoroch, parkoviskách a cestách môže byť aktívnou činnosťou ľudí prítomných viac nečistôt. Spomeňme napríklad blato na kolesách áut, odhadzovanie odpadkov …. Tieto nečistoty, hlavne blato a rozpustné organické látky, voda sa sebou gravitačne odnáša. Rozpustné a nerozpustné látky, ropné látky a pevný odpad nesmie dažďová voda so sebou dopraviť do vsakovacieho zariadenia, ale musí byť zachytené, pretože by po čase došlo k zaneseniu vsakovacieho zariadenia VZ.

 

Aby nedošlo časom k zaneseniu VZ musia sa daždové vody pred vstupom do VZ filtrovať. Na chodníkoch, strechách či cestách sa nachádzajúce nečistoty musia byť vždy – ešte pred vstupom do vsakovacieho podzemného zariadenia – odfiltrované, aby vsakovacie bolo aj po desaťročiach funkčné a nemuselo sa kvôli zaneseniu regenerovať, prípadne aj vymieňať zanesenú geotextíliu a čistiť vsakovacie bloky.

 

Voda sa zbavuje nečistôt v špeciálne pre teno účel vytvorených filtroch – nazývaných pre svoj tvar ako usadzovacie fitre.

 

Usadzovacie filtre sa musia pravidelne čistiť – k čomu slúži pre majiteľa vypracovaný prevádzkový predpis. Odstraňovať tu zachytené nečistoty je povinnosťou prevádzkovateľa stavby a to pravidelne podľa miestnych znečisťujúcich podmienok – raz, či niekoľko krát za rok – vnútro predsadených usadzovacích fitrov treba skontrolovať, vybrať tu zachytené tuhé nečistoty, odstrániť sedimenty a filtračné sitá prepláchnuť čistou vodou.

 

Podľa použitia môžeme použiť až 3 stupne filtrácie :

1. Strešné filtre

2. Lapače strešných splavenín

3. Usadzovacie filtre

Zvlášť sa pre komunikácie používajú :

4. Ropné filtre

Predstavujú – filtre do dažďových vtokov, sieťky do dažďových žľabov integrované filtre do dažďových zvodov.

 

Všetky tieto 3 typy stešných filtrov sú v podstate bezúdržbové – slúžia na to, aby sa odseparovali väčšie – pevné nečistoty do dažďového systému. Tie tvoria hlavne listy zo stromov. Listy sa na sieťkach zachytia, tu uschnú a vietor ich po čase odfúkne. Údržba sa v prípade týchto zariadení obmedzuje zväčša len na vizálnu kontrolu a prípadné manuálne očistenie okolia od úpornejšie zachytených listov.

Lapače strešných splavenín sú súčasťou dažďových zvodov v úrovni terénu. Filtračná časť je prístupná po zdvihnutí malého veka.

 

Treba dôrazne upozorniť, že pre potreby filtrácie vôbec nevyhovujú oddelovače potrubia typu HL, ktoré majú esovitý – pre splaveniny plne prietočný tvar – tu určite nemôže dôjsť k zachyteniu prachu sedimentáciou, ani k zachytniu drobných plávajúcich častí na nornej stene, ktorá tu absentuje. Obe zložky splavenín (prach a listy) gravitačne a bez zachytenia pokračujú ďalej do VZ a zanášajú ho. Takéto typy sa nesprávne označujú ako lapače strešných splavenín – v skutočnosti sú to len montážne oddeľovače zvislej a vodorovnej podzemnej časti dažďovej kanalizácie.

 

Skutočne funkčné lapače strešných splavenín sa vyznačujú krabicovým tvarom. Funkčne správne zariadenie má v sebe inštalovanú nornú stenu a primerane veľký sedimentačný priestor úmerný veľkosti pripojených plôch a sieťku na filtráciu väčších čiastočiek ako 4 mm. Veľkosť pripojených plôch striech stanovuje výrobca. Pokiaľ chce majiteľ stavby vody kvalitne vsakovať, musí mať bezpodmienečne tento typ filtra – lapač strešných splavenín.

Väčšie usadzovacie filtre

 

Sú určené pre väčšie pripojené plochy.

 

Sú to usadzovacie filtre, ktoré sú štandardne vybavené väčšou nornou stenou, sitovými kapsovými filtrami na zachytávanie plávajúcich nečistôt a rozsiahlou sedimentačnou zónou.

 

Väčšie usadzovacie filtre určené pre pripojené plochy nad 1000 m2 majú až dve sedimentačné zóny a T kus ako očistný prvok pre filtráciu ropných a separáciu ľahkých pevných látok.

Pre filtráciu ropných látok z komunikácii a veľkých parkovísk sa pre účely vsakovania používajú veľkokapacitné odlučovače ropných látok (ORL) s vyčistením ropných látok na úrovni min 0,1 mg NEL/I.

 

Pri použití certifikovaného odlučovača ropných látok možno (po súhlase vodoprávnika) takto vyčistenú vodu vsakovať vo vsakovacom zariadení, ktorého veľkosť (potrebný počet DRENBLOKov) je nutné vypočítať (časť PROJEKCIA / VÝPOČTY – výpočtové programy sú dostupné len pre autorizovaných projektantov ZTI – vodárov!).

MECHANICKÉ FILTRAČNÉ SYSTÉMY

Firma Ekodren ponúka pre všetky spôsoby použitia vhodné mechanické filtračné systémy. Pre dažďové zásobníky sa používajú špeciálne zariadenia na filtráciu dodávané k zásobníkom ako štandartné príslušenstvo.

 

Filtre pre zásobnky sú integrované priamo do vstupnej šachty dažďových zásobníkov a sú príslušne nadimenzované pre veľkosť zásobníkov a príslušné pripojené plochy striech.

0

Košík