title

Vsakovanie

0

Zrýchlenie budovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

Vďaka vypracovaným zmenám sa zrýchli budovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Vláda presadzuje intenzívnejšiu a adresnejšiu pomoc v budovaní vodárenskej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií a vodovodov pre menšie obce. Zmenou legislatívy sa podľa dočasne povereného ministra životného prostredia SR Jána Budaja presadilo jednoduchšie…

0

Dažďové záhrady na zmiernenie zmeny klímy

Za posledné desaťročia sme štruktúru poľnohospodárskej krajiny zmenili natoľko, že krajina nám nielen vysychá, ale stráca sa z nej aj organická hmota, humus i živiny.   V minulosti sa pri spravovaní krajiny považovali mokrade, medze a remízky za prežitok. Tie údajne bráni efektívnejšiemu využívaniu poľnohospodárskej pôdy….

0

Obnova ozónovej vrstvy

Podľa odborníkov Európskej únie a Organizácie Spojených národov by sa mohla ozónová vrstva v priebehu nasledujúcich 40 rokov  úplne obnoviť! Plány na spomalenie globálneho otepľovania Kontroverzné plány zamerané na spomalenie globálneho otepľovania by však tento proces mohli zvrátiť. K značnému stenčeniu vrstvy ozónu v stratosfére prispeli…

0

Vodné toky – čistenie prírody od odpadu

Minimalizovanie množstva odpadu Je veľmi potrebné predchádzať vzniku odpadu, využívať obehové hospodárstvo, realizovať „predaj z dvora“ a znižovať spotrebu. Mali by sme kupovať menej vecí a viac podporovať projekty zamerané na recyklovanie.   Problémom množenia odpadu často bývajú nevysporiadané pozemky, kam sa vyváža nelegálny odpad….

0

Odparovanie vody z rastlín

Viete, prečo sa človek potí? Ochladzovanie má na svedomí vyparovanie. Voda je tvorená z množstva molekúl, ktoré sa neustále zrážajú, vymieňajú si kinetickú energiu. Niekedy sa stane, že sa u jednej molekuly nahromadí také množstvo energie, že dokáže prelomiť svoje väzby s ostatnými molekulami vody….

0

Studne dnes treba kopať oveľa hlbšie

Studniari upozorňujú, že ak chcú naraziť studňu, musia ísť do čoraz väčších hĺbok. Petrova Lehota leží v údolí, kde sa voda postupne stráca už niekoľko rokov. Kedysi v dedine mávali ľudia studne hlboké osem až deväť metrov. Ľudia, ktorí si postavili domy na kopci, majú…

0

Pitná voda a Donovaly

Určite ste ani netušili, že oblasť prechádzajúca cez Donovaly až do Banskej Bystrice, je zoskupením krasových prameňov, ktorých voda je pravdepodobne najdôležitejším zdrojom pitnej vody celého veľkého Pohronského skupinového vodovodu. Na piatich miestach tu zo zeme vyteká priemerne 500 až 600 l/s veľmi kvalitnej podzemnej…

5

Odparovanie vody

Vyparovanie vody zohráva veľmi dôležitú úlohu v ekosystémoch, v ktorých žijeme ale aj v priemyselnom prostredí a v našich domácnostiach. Čo je odparovanie vody Vyparovanie vody je fyzikálny proces, ktorým prechádza voda z tekutého stavu do plynného skupenstva. Na to musí mať naakumulované dostatočné možstvo…

0

Ako postupovať pri zrušení odberného miesta pre zrážky od BVS a vsakovať dažďové vody na pozemku

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, súčiniteľu odtoku a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).   Kategória plochy A – pre…

0

Tepelné ostrovy v mestách

Mestský tepelný ostrov je mestská zástavba, ktorá vykazuje znateľne vyššie teploty ako jej okolie. Teplotné rozdiely sú väčšie v noci ako cez deň, v zime ako v lete a sú najvýraznejšie pri slabom vetre či bezvetrí. Hlavnou príčinou tepelných ostrovov je prekrytie pôvodnej plochy vegetácie…

0

Košík