KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVSAKOVANIE >
UNIKÁTNY SYSTÉM VSAKOVANIAVSAKOVACIE BLOKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZADRŽANIE VEĽKÉHO MNOŽSTVA VODYRETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ>
VIEME VŠETKO O VSAKOVANÍDOČÍTATE SA NA NAŠOM BLOGU

ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMY

METEOSET

 

Zrážkomerné systémy (certifikované medzinárodnou meteorologickou asociáciou) sú zariadenia určené na inštaláciu na mieste, kde je potrebné presne a kontinuálne merať a prípadne aj dlhodobo archivovať zrážkové a ďaľšie meteorologické údaje. Univerzálne možnosti inštalácie, podporný software, bezdrôtový dátový prenos.

Archivácia údajov

10 rokov

Dôvody pre inštaláciu Meteosetu určeného pre merania meteorologických údajov

sú potrebné pre potreby majiteľa nehnuteľnosti, či jej správcu – ktorí z rôznych (hlavne prevádzkových dôvodov), potrebujú merať a si aj dlhodobo elektronicky archivovať meteorologické údaje – ako sú zrážky, výšky hladín, teplota vzduchu, rýchlosť vetra, ph zrážkových vôd,vlhkosť pôdy – a to všetko spoľahlivo a kontinuálne.

Údaje sa sledujú každých 30 sekúnd , vysielajú sa cez GPS na centrálny server a odtiaľ cez internet sú okamžite pre zákazníkov viditeľné na jemu zvolených počítačoch – kde si zákazník kedykoľvek môže sledovať priebeh aktuálnych meteorologických dát a aj ich históriu.

Údaje sa archivujú minimálne 10 rokov v tabuľkovej a grafickej forme. Údaje sa využívajú pre potreby prevádzkovania objektu, ako ako hodnoverný doklad pre potreby poisťovne – v prípade výskytu poistnej udalosti, vyhodnocovanie tepelných vlaststí objektu a vykurovanie, na sledovanie množstva zrážok, výšky hladín a mnohé iné účely.

sú potrebné pre potreby certifikácie pri objektoch nainštalovaného vsakovacieho zariadenia VZ – po určitý čas ( napríklad 1/2 až 1 roka).

Zber údajov – ako zrážkové úhrny, či výška hladiny vo vsakovacom zariadení sú nevyhnutné pre zistenie skutočných parametrov vsakovacieho zariadenia – prepočtu a následného vyhotovenia Atestu vsakovacieho zariadenia. Tento Atest následne slúži pre posúdenie prípadov tých periodicít dažďa, ktoré ešte bezo zbytku vsakovacie zariadenie absorbuje a tých peridicít dažďa, ktoré už nie.

Zárovň atest určí presne aj to množstvo vody (v m3 , ktoré vytečie (sa rozleje) na povrch pri 100 ročnom daždi.

sú mimoriadne vhodné pre potreby obcí a komún – ako vlastný výstražný a monitorovací merací prístroj (pri výhodnej cene zariadenia) určený pre nepretržité sledovanie úhrnov zrážok v katastri obce či obcí , pre kontinuálne sledovanie prietokov vo vodných tokoch hlavne nad obcami a vysielanie týchto údajov vo výstražnej, tabuľkovej alebo grafickej forme na zvolené PC (napr. PC na obecnom úrade a v dome starostu), takže obce môžu mať okamžitú kontrolu o stave povodia nad ich obcou. Systém je optimálne obstarať si ako vlastný majetok obce a stať sa tak nezávislí na verejných inštitúciách. Ako varovný protipovodňový systém ktorý je ich majetkom a majú k dátam kedykoľvek prístup – aj s archiváciou dát za posledných 10 rokov. Tieto systémy je príspevkom firmy Ekodrén k protipovodňovej ochrane Slovenska.

Pri sledovaní intenzity zrážok, merania výšky hladín v horných povodiach a prednastavení kritických úrovní, sa odporúča diaľkovo si nastaviť v zariadení príkaz vyslielať automaticky povodňovú výstrahu na nastavené mobilné čísla (starosta, hasiči, poslanci a iné zvolené osoby – škola, polícia…) na ktoré systém automaticky vyšle varovné SMS. V obci príkaz SMS automaticky môže spustiť alarm, pokiaľ zrážky a stav hladín v horných úsekoch potokov prekročia prednastavené hranice.

Meteoset je optimálne inštalovať v dostatočnej vzdialenosti nad obcou, aby zostával čas na skoré reagovanie občanov. Je možné nastaviť aj viacero úrovní dažďa a hladín miestneho toku, čím sa získajú aj plynulé informácie o náraste nebezpečenstva (výstraha 1, výstraha 2, výstraha 3 ) – hladín, kedy môžu vybraní príjimatelia postupne pomocou dochádzajúcich SMS dostávať automaticky informácie o prekročení 1,2. či 3. úrovne pohotovosti. Tak je možné finančne nenáročne a veľmi účinne chrániť majetok a životy obyvateľov obcí.

Na základe archivovaných dát môžu spätne odborníci prepočtom zrážky/hladina vody v toku stanovoiť aj 10 rokov dozadu stupoeň odtokového poškodenie krajiny – katastra ( zmena odtokových súčiniteľov) a tak v budúcnosti umožniť upravovať prípadne aj výšku dane z nehnuteľností – podľa stupňa poškodenia krajiny/nehnuteľnosti majiteľmi lesov , polí …..

Meteoset ZHHTVR / f

Z – Zrážkomer (hmotnostný)

H – Hladinomer (voľba aj viacerých hladinomerov)

T- Teplomer (voľba viacerých teplomrov)

R – Rýchlosť vetra

V – vlhkomer (pôdy, alebo vzduchu)

f – fotovoltaický panel

Ostatné voliteľné senzory :pH meter, automatický odber vzoriek, slnečný svit a iné – podľa požiadaviek.

Príklad označenia: Meteoset ZHH/f je zariadenie so Zrážkomerom, dvoma Hladinovými sondami a fotovoltaickým panelom.

 

METEOSET

Univerzálne možnosti inštalácie, podporný software, bezdrôtový dátový prenos.

0

Košík