KOMPLETNÉ RIEŠENIAVSAKOVACIE SYSTÉMYVSAKOVANIE >
UNIKÁTNY SYSTÉM VSAKOVANIAVSAKOVACIE BLOKYVIAC INFORMÁCIÍ >
ZADRŽANIE VEĽKÉHO MNOŽSTVA VODYRETENČNÉ NÁDRŽEVIAC INFORMÁCIÍ>
VIEME VŠETKO O VSAKOVANÍDOČÍTATE SA NA NAŠOM BLOGU

ZRÁŽKOMERNÉ SYSTÉMY

METEOSET

 

Zrážkomerné systémy (certifikované medzinárodnou meteorologickou asociáciou) sú zariadenia určené na inštaláciu na mieste, kde je potrebné presne a kontinuálne merať a prípadne aj dlhodobo archivovať zrážkové a ďaľšie meteorologické údaje. Univerzálne možnosti inštalácie, podporný software, bezdrôtový dátový prenos.

Archivácia údajov

10 rokov

sú potrebné pre potreby majiteľa nehnuteľnosti, či jej správcu, ktorí z rôznych (hlavne prevádzkových dôvodov), potrebujú merať a si aj dlhodobo elektronicky archivovať meteorologické údaje – ako sú zrážky, výšky hladín, teplota vzduchu, rýchlosť vetra, ph zrážkových vôd,vlhkosť pôdy – a to všetko spoľahlivo a kontinuálne.

 

Údaje sa sledujú každých 30 sekúnd , vysielajú sa cez GPS na centrálny server a odtiaľ cez internet sú okamžite pre zákazníkov viditeľné na jemu zvolených počítačoch – kde si zákazník kedykoľvek môže sledovať priebeh aktuálnych meteorologických dát a aj ich históriu.

 

Údaje sa archivujú minimálne 10 rokov v tabuľkovej a grafickej forme. Údaje sa využívajú pre potreby prevádzkovania objektu, ako ako hodnoverný doklad pre potreby poisťovne – v prípade výskytu poistnej udalosti, vyhodnocovanie tepelných vlaststí objektu a vykurovanie, na sledovanie množstva zrážok, výšky hladín a mnohé iné účely.

sú potrebné pre potreby certifikácie pri objektoch nainštalovaného vsakovacieho zariadenia VZ – po určitý čas ( napríklad 1/2 až 1 roka).

 

Zber údajov – ako zrážkové úhrny, či výška hladiny vo vsakovacom zariadení sú nevyhnutné pre zistenie skutočných parametrov vsakovacieho zariadenia – prepočtu a následného vyhotovenia Atestu vsakovacieho zariadenia. Tento Atest následne slúži pre posúdenie prípadov tých periodicít dažďa, ktoré ešte bezo zbytku vsakovacie zariadenie absorbuje a tých peridicít dažďa, ktoré už nie.

Zárovň atest určí presne aj to množstvo vody (v m3 , ktoré vytečie (sa rozleje) na povrch pri 100 ročnom daždi.

sú mimoriadne vhodné pre potreby obcí a komún – ako vlastný výstražný a monitorovací merací prístroj (pri výhodnej cene zariadenia) určený pre nepretržité sledovanie úhrnov zrážok v katastri obce či obcí , pre kontinuálne sledovanie prietokov vo vodných tokoch hlavne nad obcami a vysielanie týchto údajov vo výstražnej, tabuľkovej alebo grafickej forme na zvolené PC (napr. PC na obecnom úrade a v dome starostu), takže obce môžu mať okamžitú kontrolu o stave povodia nad ich obcou. Systém je optimálne obstarať si ako vlastný majetok obce a stať sa tak nezávislí na verejných inštitúciách. Ako varovný protipovodňový systém ktorý je ich majetkom a majú k dátam kedykoľvek prístup – aj s archiváciou dát za posledných 10 rokov. Tieto systémy je príspevkom firmy Ekodrén k protipovodňovej ochrane Slovenska.

 

Pri sledovaní intenzity zrážok, merania výšky hladín v horných povodiach a prednastavení kritických úrovní, sa odporúča diaľkovo si nastaviť v zariadení príkaz vyslielať automaticky povodňovú výstrahu na nastavené mobilné čísla (starosta, hasiči, poslanci a iné zvolené osoby – škola, polícia…) na ktoré systém automaticky vyšle varovné SMS. V obci príkaz SMS automaticky môže spustiť alarm, pokiaľ zrážky a stav hladín v horných úsekoch potokov prekročia prednastavené hranice.

 

Meteoset je optimálne inštalovať v dostatočnej vzdialenosti nad obcou, aby zostával čas na skoré reagovanie občanov. Je možné nastaviť aj viacero úrovní dažďa a hladín miestneho toku, čím sa získajú aj plynulé informácie o náraste nebezpečenstva (výstraha 1, výstraha 2, výstraha 3 ) – hladín, kedy môžu vybraní príjimatelia postupne pomocou dochádzajúcich SMS dostávať automaticky informácie o prekročení 1,2. či 3. úrovne pohotovosti. Tak je možné finančne nenáročne a veľmi účinne chrániť majetok a životy obyvateľov obcí.

 

Na základe archivovaných dát môžu spätne odborníci prepočtom zrážky/hladina vody v toku stanovoiť aj 10 rokov dozadu stupoeň odtokového poškodenie krajiny – katastra ( zmena odtokových súčiniteľov) a tak v budúcnosti umožniť upravovať prípadne aj výšku dane z nehnuteľností – podľa stupňa poškodenia krajiny/nehnuteľnosti majiteľmi lesov , polí …..

Meteoset ZHHTVR / f

 

Z – Zrážkomer (hmotnostný)

H – Hladinomer (voľba aj viacerých hladinomerov)

T- Teplomer (voľba viacerých teplomrov)

R – Rýchlosť vetra

V – vlhkomer (pôdy, alebo vzduchu)

f – fotovoltaický panel

 

Ostatné voliteľné senzory :pH meter, automatický odber vzoriek, slnečný svit a iné – podľa požiadaviek.

 

Príklad označenia: Meteoset ZHH/f je zariadenie so Zrážkomerom, dvoma Hladinovými sondami a fotovoltaickým panelom.

 

METEOSET

Univerzálne možnosti inštalácie, podporný software, bezdrôtový dátový prenos.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023