title

Realizácie – rodinné domy vsaky

Pre prezentáciu realizácie vsakov pri rodinných domoch je prezentovaná fotodokumentácia pre typickú realizáciu VZ:

Vsakovanie pre rodinné domy predstavuje pre stavebníka mimoriadne jednoduchú časť stavby – vzhľadom na malé odvodňované plochy (cca 100 – 350 m2 striech) sa jedná o malé objemy dodávok – nutné množstvo blokov pre bežný rodinný dom sa zmestí do menšieho prívesného vozíka.

Aj cenovo sa jedná o podružnú, ale vysoko rentabilnú záležitosť.

Pre 100 m2 strechy postačuje cca 6 – 12 kusov vsakovacích blokov . Montážny výkop má rozmer cca 1,50 m x 2,2m. Uvedené množstvo blokov dokáže zlikvidovať spoľahlivo 2 ročný dážď. Pokiaľ sa má kde prebytočná voda roztiecť, toto množstvo blokov technicky postačuje. Až pri hrozbe, že by vytečená prebytočná 100 ročná voda mohla natiecť do pivnice a poškodiť tu uskladnené predmety, stavebník môže voliť väčší počet blokov (100-ročný dážď predstavuje za 15 minút objem 3 m3 – čomu odpovedá počet blokov 12 až 15 ks prislúchajúci na 100m2 strechy.

Na priložených dokumentačných obrázkoch je viditeľná hĺbka výkopu a ukladania vsakovacích blokov – postačuje výkop vykopať pokiaľ sa dá do vrstvy štrkov, alebo pieskov, do hĺbky minimálne 1,1m, na fotografií vidno technické použitie ochrannej kalandrovanej geotextílie, ktorá chráni vnútro vsakovacích blokov pred zanesením zeminou.

Nevyhnutnou súčasťou VZ je takmer vždy predsadený kvalitný usadzovací filter typu FŠ300, alebo FŠ400 chrániaci vsakovacie bloky pred zanesením splaveninami zo strechy a tiež potrebný odvzdušňovací nástavec /bezpečnostný prepad – cez ktorý v prvej fáze nátoku odchádza zo vsakovacieho priestoru vodou stlačený vzduch a po plnom naplnení vsakovacích blokov vodou, systémov spojenej nádoby pretečie dažďová voda cez vsakovacie zariadenie na povrch a následne sa rozleje po pevnom povrchu.

0

Košík