title

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DR Unit, spol. s r. o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B, e-mail: info@ekodren.sk, tel.: 033/640 1515 (ďalej len“ VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spoločnosťou DR Unit, spol. s r. o. (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľom.

Úvodné ustanovenia

a. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností dodávateľa a objednávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.
b. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj tovaru alebo zhotovenie diela dodávateľom, na základe objednávky objednávateľa a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi dodávateľom a objednávateľom v súvislosti s dodaním tovaru alebo zhotovením diela, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom.
c. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi dodávateľom a objednávateľom, týkajúcich sa dodania tovaru alebo zhotovenia diela, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
d. Odoslaním objednávky dodávateľovi s povinnosťou úhrady objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://www.ekodren.sk/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom dodávateľa (https://www.ekodren.sk/reklamacny-poriadok).
e. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom, na základe zmluvy (objednávky). Objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

f. Spotrebiteľom je objednávateľ – fyzická osoba, ktorá neuzatvára a neplní zmluvu s dodávateľom v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
g. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, tel. č.: 02/58 27 21 56, www.soi.sk.
h. Právne vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom, ako spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
i. Ak dodávateľ a objednávateľ, ako spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom internetovej stránky https://www.ekodren.sk/, dodávateľ je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“).
j. Právnickou osobou sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
k. Právne vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom, ako právnickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

1. Objednávka tovaru

a. Objednávateľ je oprávnený objednať predmet zmluvy osobne, poštou na adresu dodávateľa, prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu dodávateľa: https://www.ekodren.sk/, elektronickou formou (e-mailom): info@ekodren.sk, prípadne telefonicky: 033/640 1515.
b. Prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa nie je možné objednať vykonanie diela, resp. montáž tovaru.
c. Uskutočnenie objednávky prostredníctvom internetového obchodu objednávateľ vykoná vložením vybraného tovaru vo vybranom množstve do košíka. Následne vyberie možnosť Skontrolovať a objednať tovar.
d. Na webovej stránke internetového obchodu dodávateľa v prípade zvolenia spôsobu doručenia osobným odberom je uvedená forma úhrady, ako
platba vopred na základe zálohovej faktúry“.
e. Na dokončenie objednávky prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa môže objednávateľ vykonať na internetovej stránke dodávateľa registráciu, a to poskytnutím údajov o objednávateľovi a následným označením súhlasu s vytvorením užívateľského konta. Po registrácii bude objednávateľovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude na internetovej stránke dodávateľa identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre konkrétneho objednávateľa. Pri každej ďalšej objednávke postačuje, sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Dodávateľ výslovne vyzýva objednávateľa, aby si chránil svoje prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie tretej osobe môže znamenať jej vystupovanie na internetovej stránke dodávateľa pod menom príslušného objednávateľa.
f. Objednávateľ je však oprávnený vykonať objednávku zvoleného tovaru aj bez registrácie na internetovej stránke dodávateľa. Objednávku bez registrácie je objednávateľ oprávnený uskutočniť poskytnutím údajov o objednávateľovi, avšak bez vyznačenia svojho súhlasu s vytvorením užívateľského konta na internetovej stránke dodávateľa. Poskytnuté údaje objednávateľa budú dodávateľom použité výlučne na účely informovania objednávateľa o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na doručenie, odovzdaní tovaru na prepravu a pod.)
g. Objednávateľ pri finalizácii objednávky vyznačí spôsob doručenia predmetu objednávky, a odsúhlasí oboznámenie sa s VOP, vyjadrí súhlas s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov svojej osoby a dokončí objednávku s povinnosťou platby.
h. Objednávateľ je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa uviedol a zvolil, pričom za prípadné chyby prenosu dát dodávateľ nenesie zodpovednosť.
i. Objednávka objednávateľa spôsobom podľa písm.
a) tohto bodu VOP, okrem internetového obchodu dodávateľa sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej dodávateľom. V objednávke objednávateľ musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky, špecifikované pri spotrebiteľovi v ustanovení bodu
1.1 tohto článku VOP a pri právnickej osobe v ustanovení bodu 1.2 tohto článku VOP, uvedie druh, resp. typ tovaru, množstvo tovaru, ktorý si objednáva a uvedie taktiež spôsob doručenia objednávaného tovaru. Spôsobom doručenia je: 1. osobný odber tovaru odberateľom na adrese sídla dodávateľa, alebo na adrese prevádzkarne dodávateľa, alebo 2. doručením prostredníctvom dopravy dodávateľa, alebo prepravnej spoločnosti. Náklady na dopravu znáša objednávateľ.
j. Za riadne doručenú objednávku, okrem uskutočnenia objednávky prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa, sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, elektronickou formou (e-mailom), alebo telefonicky na adresu dodávateľa.
k. Objednávateľ je povinný pred odoslaním objednávky, v objednávke skontrolovať správnosť objednávaného druhu a množstva tovaru a všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol, pričom za prípadné chyby prenosu dát dodávateľ nenesie zodpovednosť.

1.1. Objednávka tovaru – spotrebiteľ

a. Objednávateľ, ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa s registráciou, alebo aj bez registrácie uvedie svoje údaje v rozsahu: 1. Meno a priezvisko,
2. Ulica a číslo domu 3. Mesto, 4. poštové smerovacie číslo (PSČ), 5. Telefón, 6. E-mail.
b. Pri objednávke objednávateľa uskutočnenej spôsobom podľa písm. a) tohto bodu VOP, okrem internetového obchodu dodávateľa sa objednávateľ, ako spotrebiteľ v objednávke uvedie obligatórne náležitosti objednávky, v rozsahu: 1. Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa (v prípade ak sa jedná o inú osobu ako objednávateľ), 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.
c. Objednávateľ odoslaním objednávky dodávateľovi spôsobom podľa ustanovenia článku 1 písm. a. týchto VOP, výslovne potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré sú uvedené v bode b. tohto článku VOP.

1.2. Objednávka tovaru – právnická osoba

a. Objednávateľ, ako právnická osoba pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa s registráciou, alebo aj bez registrácie uvedie fakturačné údaje v rozsahu: Názov objednávateľa, jeho sídlo, Mesto, PSČ, Telefón, E- mail, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).
b. Pri objednávke objednávateľa uskutočnenej spôsobom podľa písm. a) tohto bodu VOP, okrem internetového obchodu dodávateľa objednávateľ, ako právnická osoba v objednávke uvedie obligatórne náležitosti objednávky, v rozsahu: 1. Názov objednávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené) 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa, 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

2 Objednávka tovaru s montážou

a. Objednávku tovaru s montážou uskutoční objednávateľ osobne, poštou na adresu dodávateľa, elektronickou formou (e-mailom): info@ekodren.sk, prípadne telefonicky: 033/640 1515.
b. Objednávka tovaru s montážou sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej dodávateľom. V objednávke
objednávateľ musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky, špecifikované pri spotrebiteľovi v ustanovení bodu 2.1 tohto článku VOP a pri právnickej osobe v ustanovení bodu 2.2 tohto článku VOP, uvedie druh, resp. typ tovaru, ktorý si objednáva a uvedie svoj záujem o montáž tovaru u objednávateľa. V takomto prípade dodávateľ uskutočňuje dopravu tovaru k objednávateľovi v deň montáže tovaru u objednávateľa, prípadne na adrese, kde sa má montáž podľa zadania objednávateľa uskutočniť. Náklady na dopravu a montáž tovaru znáša objednávateľ.
c. Za riadne doručenú objednávku, sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, elektronickou formou (e-mailom), alebo telefonicky na adresu dodávateľa.
d. Objednávateľ je povinný pred odoslaním objednávky, v objednávke skontrolovať správnosť objednávaného tovaru a všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol, pričom za prípadné chyby prenosu dát dodávateľ nenesie zodpovednosť.

2.1. Objednávka tovaru s montážou – spotrebiteľ

a. V objednávke je objednávateľ, ako spotrebiteľ povinný uviesť obligatórne náležitosti objednávky v rozsahu: 1. Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania tovaru a montáže, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa (v prípade ak sa jedná o inú osobu ako objednávateľ), 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

2.2. Objednávka tovaru s montážou – právnická osoba

a. V objednávke je objednávateľ, ako právnická osoba povinný uviesť obligatórne náležitosti objednávky v rozsahu: 1. Názov objednávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené) 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa, 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

3 Vyhlásenie spotrebiteľa k objednávke

a. Objednávateľ, ako spotrebiteľ odoslaním objednávky (tovaru a tovaru s montážou)
dodávateľovi ktorýmkoľvek spôsobom upraveným v ustanovení článku 1 písm. a. týchto VOP, výslovne vyhlasuje, že dodávateľ riadne a zrozumiteľne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, teda dodávateľ jasne a zrozumiteľne informoval objednávateľa o:
i. hlavných vlastnostiach tovaru,
ii. obchodnom mene a sídle dodávateľa, kontaktné údaje pre kontakt spotrebiteľa s dodávateľom (ako telefónne číslo, adresu elektronickej pošty)
iii. adrese dodávateľa na uplatnenie reklamácie tovaru, na podanie sťažnosti, alebo iného podnetu, ktorá je totožná so sídlom dodávateľa,
iv. celkovej cene tovaru a tovaru s montážou vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady na dopravu, dodanie a montáž,
v. platobných a dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať tovar a dodať tovar s montážou a informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov (reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke dodávateľa),
vi. práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, dodávateľ súčasne poskytol spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, i poskytnutím informácie o prílohe č. 3 Zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku,
vii. skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
viii. prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie (služby), ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil dodávateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, dodávateľ: (I) poučuje spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a (II) akceptuje a prijíma od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu (I),
ix. skutočnosti, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, i informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
x. a poučil objednávateľa o zodpovednosti dodávateľa za vady tovaru v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka,
xi. možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

4 Postup po zadaní objednávky

a. Dodávateľ po obdržaní objednávky od objednávateľa uskutočnenej prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa zašle objednávateľovi potvrdenie objednávky prostredníctvom automatizovaného systému – automat-u. V prípade objednávok uskutočnených ktorýmkoľvek iným spôsobom uvedeným v písm. a. článku 1 týchto VOP, sa potvrdenie objednávky prostredníctvom automatu dodávateľa objednávateľovi neposiela.
b. Zodpovedný pracovník dodávateľa telefonicky kontaktuje objednávateľa v rámci overenia pravosti objednávky, konzultácie dodávateľa pre objednávateľa predovšetkým v oblasti objemu plnenia, množstva tovaru, a poradenstva a návrhov najideálnejšieho riešenia a realizácie pre objednávateľa. Následne po telefonickom upresnení objednávky, bude dodávateľom potvrdená objednávka vo forme zálohovej faktúry zaslanej objednávateľovi.

5 Kúpna zmluva

a. Dodávateľ sa zaväzuje, podľa vôle objednávateľa vyplývajúcej z objednávky dodať predmet zmluvy podľa objednávky objednávateľa spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP a objednávateľ sa zaväzuje tento predmet prevziať, riadne

potvrdiť prevzatie a v lehote splatnosti uhradiť kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „predaj tovaru“). Pri kúpnej zmluve sa ďalej použije „kúpna cena“ ako cena za objednaný tovar.
b. Potvrdením objednávky zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom uzatvorená kúpna zmluva.
c. Potvrdenie objednávky vo forme zálohovej faktúry zo strany dodávateľa je záväzné akceptovanie objednávky, ktoré obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o dodávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
d. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany dodávateľa, ktoré môže byť odoslané poštou, elektronickými prostriedkami, alebo odovzdanie tovaru dodávateľom objednávateľovi alebo odovzdanie tovaru prvému dopravcovi pre objednávateľa.
e. Po doručení objednávky a po jej telefonickom upresnení so zamestnancom dodávateľa je dodávateľ oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru (preddavok) vo výške určenej dodávateľom. V prípade, ak objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.
f. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode dodávateľa sú uvádzané vrátane DPH, súčasne pri uskutočnení objednávky iným spôsobom ako prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa sú všetky ceny za tovar a všetky poplatky uvádzané dodávateľom vrátane DPH.

5.1. Kúpna zmluva a spotrebiteľ

a. Potvrdením objednávky na dodanie tovaru zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom, ako spotrebiteľom uzatvorená kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
b. Dodávateľ potvrdením objednávky poskytne objednávateľovi všetky informácie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

5.2. Kúpna zmluva a právnická osoba

a. Potvrdením objednávky na dodanie tovaru zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom, ako právnickou osobou uzatvorená kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

6 Zmluva o dielo

a. Dodávateľ sa zaväzuje, podľa vôle objednávateľa vyplývajúcej z objednávky dodať predmet zmluvy podľa objednávky objednávateľa spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP a vykonať podľa objednávky objednávateľa dielo, a to podľa ponuky dodávateľa a objednávateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi vykonanie diela, toto dielo a prípadné iné služby s dielom spojené prevziať, riadne potvrdiť prevzatie diela dodávateľovi a v lehote splatnosti uhradiť cenu za dielo (ďalej len „zmluva o dielo“). Pri zmluve o dielo sa ďalej použije „cena za dielo“, ako cena za tovar a vykonanie montáže.
b. Potvrdením objednávky zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom uzatvorená zmluva o dielo.
c. Potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa je záväzné akceptovanie objednávky, ktoré obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj s montážou je predmetom zmluvy o dielo, ďalej údaje o cene tovaru a montážnych služieb, údaj o dodacej lehote tovaru s vykonaním diela, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a montáž vykonaná, a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru a vykonania diela na mieste uvedenom v objednávke, údaje o dodávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
d. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany dodávateľa, ktoré môže byť odoslané poštou, alebo elektronickými prostriedkami.
e. Spolu s potvrdením objednávky dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru (preddavok) vo výške určenej dodávateľom. V prípade, ak objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.
f. Všetky ceny za tovar a vykonanie diela, resp. montáže tovaru a dopravy sú dodávateľom uvádzané vrátane DPH.

6.1. Zmluva o dielo a spotrebiteľ

a. Potvrdením objednávky na dodanie tovaru s montážou zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom, ako spotrebiteľom uzatvorená zmluva o dielo v zmysle ustanovením § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.
b. Dodávateľ potvrdením objednávky poskytne objednávateľovi všetky informácie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, spolu s potvrdením o tomto výslovnom súhlase objednávateľa.
c. Súčasne dodávateľ potvrdením objednávky poučí objednávateľa – spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o dielo stráca objednávateľ – spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o dielo. Objednávateľ – spotrebiteľ dáva svoj výslovný súhlas dodávateľovi so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o dielo. Objednávateľ – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne o tejto možnosti riadne poučený.

6.2. Zmluva o dielo a právnická osoba

a. Potvrdením objednávky na dodanie tovaru s montážou zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom, ako právnickou osobou uzatvorená zmluva o dielo v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

7 Kúpna cena, Cena za dielo a platobné podmienky

a. Všetky kúpne ceny za tovar a dovoz zverejnené v internetovom obchode dodávateľa sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Objednávateľ vykoná úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar uskutočnený prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa výlučne pri prevzatí tovaru doručeného prepravcom dodávateľa, alebo prepravnou spoločnosťou. V prípade osobného odberu uhradí objednávateľ zálohovú faktúru na základe odsúhlasenej objednávky vopred a objednaný tovar si osobne prevezme v niektorej z prevádzok dodávateľa a preukáže úhradu kúpnej ceny potvrdením o úhrade zálohovej faktúry. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je zálohová faktúra.
b. Kúpna cena za tovar objednaný iným spôsobom ako prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa je stanovená jednotlivo, dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočítava dodávateľ daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je zálohová faktúra.
c. Cena za dielo, ako cena za tovar a vykonanie montáže objednané objednávateľom je stanovená jednotlivo, dohodou zmluvných strán. K cene za dielo pripočítava dodávateľ daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je zálohová faktúra.
d. Ak cenu za dielo pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, dodávateľ musí určiť cenu za dielo aspoň odhadom. Ak dodávateľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.
e. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ od zmluvy o dielo odstúpi, je povinný zaplatiť dodávateľov sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody
f. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.
g. Vystavená zálohová faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
h. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania platby na bankový účet dodávateľa.
i. Pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo ceny za dielo, dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny, alebo ceny za dielo.
j. Po pripísaní kúpnej ceny, alebo ceny za dielo na bankový účet dodávateľa, tento vystaví faktúru, ktorá bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7.1. Platobné podmienky

a. Za objednaný tovar a tovar s montážou uskutočnený spôsobom podľa písm. a. článku 1 týchto VOP, môže objednávateľ platiť nasledovnými spôsobmi:
I. Platba na základe zálohovej faktúry,
II. Platba vkladom na účet,
III. Platba prevodom na účet dodávateľa,
IV. Platba na dobierku pri prevzatí tovaru.
b. Na webovej stránke internetového obchodu dodávateľa v prípade zvolenia spôsobu doručenia osobným odberom je možnosť platby vopred na základe zálohovej faktúry.
c. Tovar bude zaslaný objednávateľom po prijatí peňažných prostriedkov na bežný účet dodávateľa.
d. Tovar bude možné osobne prevziať na v objednávke dohodnutom mieste osobného odberu objednávateľom po pripísaní peňažných prostriedkov na bežný účet dodávateľa.
e. V sídle, ani v jednotlivej prevádzke dodávateľa nie je možné uskutočniť platbu v hotovosti, ani platbu platobnou kartou.

7.2. Vyhlásenie objednávateľa – právnickej osoby

a. Zástupca objednávateľa – právnickej osoby, ktorý vyplnil a podpísal v mene objednávateľa objednávku, týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že finančne uspokojí dodávateľa (ako veriteľa) v prípade, ak objednávateľ (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči dodávateľovi ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu dodávateľom v písomnej výzve.

8 Dodacie podmienky pri dodaní tovaru a vykonaní diela

a. Dodávateľ dodá tovar, resp. vykoná dielo v mieste určenom objednávateľom v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Náklady na dopravu znáša objednávateľ.
b. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru.
c. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodávkami tovaru, najmä o čase dodania tovaru.
d. Cena za dopravu objednaného tovaru prostredníctvom internetového obchodu dodávateľa je orientačná. Dodávateľ po obdržaní objednávky postupuje podľa písm. b. článku 4. týchto VOP a následne potvrdí objednávku
objednávateľa s riadne stanovenou cenou za dopravu tovar objednávateľovi vo forme zálohovej faktúry.
e. Ak dodávateľ zasiela objednaný tovar prostredníctvom externého prepravcu splní si svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním na prepravu.
f. Objednávateľom objednaný tovar, ak nie je tovar objednaný s montážou, na požiadanie objednávateľa dodávateľ zašle objednávateľovi aj prostredníctvom externého prepravcu s platbou pri dodaní tovaru dopravcom – dobierkou.
g. Dodávateľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním objednávateľovi v mieste ním určenom v objednávke, ak nie je dohodnuté písomne inak. Tovar je dodaný, resp. dielo je vykonané aj vtedy, ak objednávateľ odmietne tovar alebo dielo prevziať, alebo ak sa nezúčastní preberacieho konania, napriek tomu, že bol objednávateľ dodávateľom o dodaní tovaru alebo vykonaní diela upovedomený.
h. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodaním tovaru a vykonaním diela (najmä o čase dodania tovaru alebo čase vykonania diela). Pri prevzatí tovaru, resp. diela je objednávateľ povinný písomne potvrdiť odovzdanie tovaru alebo vykonanie diela v preberacom protokole. Tovar, resp. dielo je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za objednávateľa na základe zákona alebo osobitného splnomocnenia, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar. Ak preberací protokol podpisuje osoba, ktorá koná v mene/za objednávateľa, uvedie v ňom svoje údaje a v prípade právnickej osoby, funkciu (meno a priezvisko). Takto prevzatý tovar alebo dielo sa na účely týchto VOP považujú za riadne prevzaté.
i. Dodávateľ odosiela tovar objednávateľovi, resp. vykoná dielo po úhrade celej kúpnej ceny alebo ceny za dielo na účet dodávateľa na základe vystavenej zálohovej faktúry, pokiaľ sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak.
j. Presný čas a termín dodania tovaru a vykonania diela určuje dodávateľ po dohode s objednávateľom. Dodávateľ môže dodať tovar
alebo vykonať dielo aj predčasne, ak s tým objednávateľa oboznámi a ten s tým súhlasí.
k. Pokiaľ objednávateľ neumožní dielo vykonať v čase do 7 (siedmich) dní od oznámenia o možnosti vykonať dielo, je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa náklady spojené s uskladnením tovaru určeného na vykonanie diela a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za tovar za každý deň omeškania objednávateľa s umožnením vykonať dielo a dodávateľ má právo v takomto prípade dielo nevykonať až do uhradenia týchto nákladov.
l. Objednávateľ je povinný pripraviť a zabezpečiť miesto vykonania diela tak, aby mohol dodávateľ dielo vykonať. Objednávateľ výslovne a neodvolateľne súhlasí so vstupom pracovníkov alebo poverených alebo spolupracujúcich osôb dodávateľa do priestorov, kde sa má dielo vykonať v súvislosti s vykonaním diela alebo v súvislosti s prehliadkou pred vykonaním diela. Prehliadku pred vykonaním diela môže vykonať dodávateľ alebo osoba ním poverená a to na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom.
m. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu odoslania tovaru objednávateľovi alebo vykonania diela na mieste určenom objednávateľom.
n. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, resp. vykonanie diela okrem iného aj vtedy, ak jej oneskorenie je zavinené prepravcom alebo treťou osobou, udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov objednávateľom, prípadne omeškaním úhrady kúpnej ceny alebo ceny za dielo zo strany objednávateľa.
o. Ak nie je možné dodať tovar pri prvom pokuse o doručenie objednávateľovi alebo objednávateľ neuhradí celú kúpnu cenu alebo cenu za dielo dodávateľovi v dohodnutom čase, dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od objednávateľa všetky účelne vynaložené náklady na prepravu tovaru a jeho vrátenie späť dodávateľovi, vrátane zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny alebo ceny diela. Tovar bude vrátený späť dodávateľovi, ktorý má právo predať tovar tretej osobe. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak objednávateľ za tovar zaplatil celú kúpnu cenu alebo cenu za dielo prostredníctvom platby na účet dodávateľa, avšak v dôsledku nemožnosti zastihnutia objednávateľa prepravcom alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru, je dodávateľ oprávnený započítať skladné ako aj zmluvnú pokutu s kúpnou cenou alebo cenou za dielo zaplatenou objednávateľom.
p. Objednávateľ je oprávnený v prípade objednávky tovaru zvoliť si spôsob doručenia, resp. dodania osobným odberom. Osobný odber tovaru sa uskutoční na objednávateľom vybranom mieste (v objednávke) – prevádzke dodávateľa po uhradení zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom. Tovar bude objednávateľovi vydaný výlučne po jeho zaplatení, resp. po zaplatení zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom.

8.1. Dodacie podmienky a spotrebiteľ

a. Ak je dodávateľ povinný dodať tovar na miesto určené objednávateľom, objednávateľ je povinný tovar prevziať pri dodaní.
b. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9 Odstúpenie od zmluvy

a. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru aj náklady na prepravu tovaru, ak pôjde o tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
b. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, z nemožnosti dopravy alebo problémov na strane prepravcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného objednávateľom prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v dohodnutej lehote, alebo v dohodnutej cene, alebo ak objednávateľ zaplatil kúpnu cenu bezhotovostným prevodom a kúpna cena nebola pripísaná na účet dodávateľa do 14 pracovných dní po vystavení faktúry. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. poštovou poukážkou).
c. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo v prípade objednávateľa – právnickej osoby je
upravené v ustanoveniach § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.1. Informácia o p ráve spotrebiteľa odstú piť od zmluvy uzatvorenej na diaľku

a. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (internetový obchod dodávateľa, elektronická pošta, telefón), ktorej predmetom je dodanie tovaru, odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
b. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom môže uzatvoriť kúpnu zmluvu na dodanie tovaru a zmluvy o dielo aj osobne v sídle, alebo prevádzke dodávateľa, avšak, v takomto prípad sa nejedná o zmluvu uzatvorenú na diaľku, na základe tejto skutočnosti odberateľ, ktorý je spotrebiteľom nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
c. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
i. tovary objednané objednávateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo
iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
d. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 9.1, bodu a. tohto článku VOP sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúceho odseku.
e. Objednávateľ môže právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne na adrese sídla dodávateľa uvedenej v úvode týchto VOP, e-mailom na adrese info@ekodren.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Objednávateľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôkazné
bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša objednávateľ ako spotrebiteľ.
f. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.
g. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar späť dodávateľovi alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
h. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
i. Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa tohto článku VOP, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, zo strany spotrebiteľa podľa odsekov a. až i. tohto článku VOP sa nevzťahuje na zmluvu o dielo uzatvorenú medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.
j. Od zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, môže spotrebiteľ odstúpiť iba z dôvodov ustanovených v príslušných právnych predpisoch a to najmä v Občianskom zákonníku.
k. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Dodávateľ však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s dodávateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi.

10 Zodpovednosť za vady

a. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar, resp. dielo alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare (diele), pričom sa prihliadne na povahu tovaru (diela). Objednávateľ je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu zásielky alebo tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu (ďalej len „zjavné vady“), tieto zjavné vady reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi. O rozsahu zjavných vád musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s vadným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dodávateľa. V prípade, ak objednávateľ bez zbytočného odkladu nevykoná zápis o rozsahu zjavných vád, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak dodávateľ nezodpovedá za tieto zjavné vady tovaru.
b. V prípade, ak tovar bude mať vady, je objednávateľ povinný podať dodávateľovi správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako vadu zistil. Objednávateľ je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.
c. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých objednávateľ v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo.
d. Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou alebo montážou zo strany objednávateľa, prípadne tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil montáž alebo manipuláciu s tovarom s výnimkou osôb poverených dodávateľom. Rovnako nie je možné uplatniť reklamácie alebo zodpovednosť za vady v prípade, ak objednávateľ vykoná montáž alebo spracuje tovar sám alebo prostredníctvom tretích osôb a v dôsledku takejto neodbornej montáže alebo manipulácie vznikne na tovare vada.
e. Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie tovaru (diela) spôsobené, alebo vady tovaru (diela) vzniknuté, po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa okrem prípadu poskytnutej alebo dohodnutej záruky za akosť.
f. Reklamáciu a práva z vád tovaru a vykonania diela uplatňuje bezodkladne objednávateľ písomne u dodávateľa. Objednávateľ je povinný kúpu tovaru alebo objednania diela preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od dodávateľa vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj potvrdeným záručným listom. Objednávateľovi sa právo z vád tovaru alebo diela nemôže priznať, ak dodávateľovi nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa objednávateľ o nich dozvedel alebo po tom čo objednávateľ po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru alebo diela, ktorú je povinný uskutočniť.
g. Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany objednávateľa, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.
h. Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady – reklamácie je upravený v reklamačnom poriadku (https://www.ekodren.sk/reklamacny-poriadok).

10.1. Zodpovednosť za vady a spotrebiteľ

a. Dodávateľ vyhlasuje, že ním predávaný tovar a tovar s montážou má prezentované vlastnosti, akosť a množstvo.
b. Vady musí objednávateľ uplatniť u dodávateľa bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže objednávateľ domáhať na súde, iba v prípade, ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
c. Dodávateľ zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
d. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru alebo prevzatia vykonania diela objednávateľom.
e. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru alebo vykonaním diela porušená zmluva nepodstatným spôsobom (teda v prípade, ak je vada odstrániteľná, § 622 Občianskeho zákonníka) a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, objednávateľ môže:
i. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, opravu a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (z ceny za dielo).
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 507 a § 623 Občianskeho zákonníka), objednávateľ môže:
i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (ceny za dielo) alebo
iv. odstúpiť od zmluvy.
f. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. V opačnom prípade má objednávateľ nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
g. V prípade ak povaha diela neumožňuje jeho vrátenie alebo odovzdanie dodávateľovi sa objednávateľ nemôže domáhať vykonania náhradného diela.
h. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni dodávateľa v záručnej dobe, a to najneskôr v posledný deň záručnej doby, teda reklamácia musí byť doručená či už priamo dodávateľovi na adrese sídla, alebo prevádzky dodávateľa. Nepostačuje však, ak odberateľ v posledný deň záručnej doby objednávateľ svoju reklamáciu odovzdá na prepravu prostredníctvom poštových služieb. Zodpovedný zamestnanec dodávateľa je povinný pri uplatnení reklamácie objednávateľa – spotrebiteľa poučiť o jeho právach podľa ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (uvedené v písm. e. bodu 10.1 tohto článku VOP).
i. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie objednávateľa – spotrebiteľa vydať potvrdenie.
j. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu podľa možností ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom a v prípadoch, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru dodávateľom.
k. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.
l. Ak objednávateľ – spotrebiteľ uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy reklamáciu tovaru, je dodávateľ oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím iba na základe odborného posúdenia. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
m. Pokiaľ objednávateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu podľa tohto odseku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
n. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP s dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).
o. Ak sú na alternatívne riešenie sporu podľa písm. m. a n. bodu 10.1 tohto článku VOP príslušné viaceré subjekty, objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on- line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Zodpovednosť za vady a právnická osoba

a. Dodávateľ a objednávateľ – právnická osoba sa dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že dodávateľ zodpovedá len za také vady, ktoré má tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
b. Zodpovednosť za vady tovaru alebo diela objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, s výnimkou osobitných dojednaní v Objednávke, ustanovení tohto článku týchto VOP, ktoré majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
c. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru alebo vykonaním diela porušená zmluva nepodstatným spôsobom (teda v prípade, ak je vada odstrániteľná) a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, objednávateľ môže:
i. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, opravu a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (z ceny za dielo).
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), objednávateľ môže:
i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (ceny za dielo) alebo
iv. odstúpiť od zmluvy.
d. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. V opačnom prípade má objednávateľ nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

11 Zodpovednosť za akosť – záruka

a. Dodávateľ preberá záruku za akosť len v prípade, ak vydá objednávateľovi osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť.
b. Zárukou za akosť tovaru preberá dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
c. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade poskytnutia záruky za akosť je dodávateľ povinný vydať objednávateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky.
d. Zodpovednosť dodávateľa za vady na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Dodávateľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol najmä:
i. poškodený mechanicky alebo inak, ak poškodenie nespôsobil dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok,
ii. používaný na iný účel než aký bol tovar určený,
iii. nesprávne uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami dodávateľa, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom užívania,
iv. vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššou mocou.
e. Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

12 Výhrada vlastníckeho práva

a. Objednávateľ a dodávateľ si dohodli výhradu vlastníckeho práva v zmysle ustanovenia § 601 Občianskeho zákonníka pri objednávateľovi – spotrebiteľovi, a pri objednávateľovi – právnickej osobe v zmysle ustanovenia § 443 Obchodného zákonníka. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
b. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu alebo jej časť v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený žiadať od objednávateľa vrátenie dodaného tovaru. Objednávateľ je povinný dodaný tovar vrátiť dodávateľovi v lehote uvedenej vo výzve dodávateľa na svoje nebezpečenstvo a náklady.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 % z ceny a objednávateľ bezvýhradne súhlasí s tým, aby si dodávateľ vyzdvihol tovar v mieste, kde sa nachádza a za týmto účelom splnomocňuje dodávateľa a ním poverené osoby na vstup do priestorov objednávateľa.

13 Nebezpečenstvo škody na tovare

a. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase:
i. keď prevezme tovar od dodávateľa alebo
ii. keď dodávateľ odovzdá tovar prvému dopravcovi alebo
iii. keď neprevezme tovar od dodávateľa včas, v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

14 Ochrana osobných údajov a obchodné tajomstvo

a. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti DR Unit spol. s r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov, ktorú špecifikujeme v osobitnom súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ako aj v ďalších odsekoch týchto VOP a tiež v Zásadách spracovania osobných údajov (https://www.ekodren.sk/zasady-spracovania- osobnych-udajov).
b. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním objednávky, že má viac ako 18 rokov.
c. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním objednávky, vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
d. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť DR Unit spol. s r.o. môže kontaktovať zákazník na: e- mailovú adresu dr-unit@dr-unit.sk, telefónne číslo 033/640 1515.
e. Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
• Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti DR Unit, spol. s r. o.:
i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
ii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
iii. telefonicky na vyššie uvedenom čísle. Príslušné právne predpisy.
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

15 Doručovanie

a. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu trvalého bydliska, sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresa.
Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom kedy bola zásielka vrátená poštou a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla/bydliska sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.
b. Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty, sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e–mailu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.

16 Záverečné ustanovenie

a. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi zmluvnými stranami, pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.
b. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi zmluvnými stranami, v ktorej vystupuje ako jedna zmluvná strana spotrebiteľ sa spravujú predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
c. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi zmluvnými stranami, sa spravujú predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
d. Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar, ktorý kúpil od dodávateľa bude v prípade ďalšieho predaja, predávať iba slovenským subjektom a iba na území Slovenskej republiky.
e. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.
f. Dodávateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a ceny tovaru alebo diela. Zmena VOP musí byť objednávateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo uverejnením na webovej stránke dodávateľa. Dodávateľ nemôže zvýšiť cenu tovaru alebo diela počas lehoty, v ktorej je touto cenou viazaný podľa ustanovení týchto VOP (v lehote splatnosti faktúry alebo preddavkovej faktúry na základe objednávky objednávateľa). Znížiť cenu tovaru alebo diela môže dodávateľ kedykoľvek. Zmena VOP alebo ceny sa považuje za oznámenú dňom doručenia elektronického oznámenia objednávateľovi.
g. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo ceny tovaru alebo diela, má právo odstúpiť od zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy v lehote do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo ceny, najneskôr však do momentu prevzatia dodaného tovaru alebo vykonaného diela. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.
h. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
01.05.2023.

Príloha č. 1 k VOP
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Dodávateľ: DR Unit, spol. s r. o.

IČO: 44 099 649
so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B
e-mail: info@ekodren.sk

týmto oznamujem/ oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

(uvedie sa druh a množstvo objednaného tovaru ) ___________________________

 

Dátum objednania / dátum prijatia* :

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ____________________________

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

Email spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

Tel.č. spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

Číslo účtu vo forme IBAN:

 

V ________, dňa __. __.__

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

0

Košík