title

Obchodné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať kupujúcemu predmet zmluvy (ďalej len ,,tovar“) na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.
 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho objednaný tovar  na dohodnutom mieste,  v dohodnutom  čase a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
 3. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar použiť iba v súlade s účelom, na aký je určený. V prípade jeho iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknutú  škodu, ktorá tým vznikne na tovare, resp. iným osobám, alebo na iných veciach.
 4. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak ho nemohol dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti, resp. pri meškaní kupujúceho so zaplatením dohodnutého preddavku.
 5. Tovar je dodaný v deň jeho odovzdania kupujúcemu, alebo v deň jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie je dohodnuté písomne inak, náklady na dopravu znáša kupujúci. V prípade, ak bola medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená zmluva o dielo, predávajúci splní svoju povinnosť vykonať montáž jej riadnym ukončením a odovzdaním predmetu montáže kupujúcemu v mieste určenom kupujúcim v objednávke, ak nie je dohodnuté písomne inak. Montáž je v tomto prípade riadne ukončená a predmet montáže odovzdaný v okamihu, keď je tovar objednaný kupujúcim osadený v montážnej jame v súlade s Technologickým postupom predávajúceho, ktorý je odovzdaný najneskôr v dohodnutý deň montáže kupujúcemu alebo tretej osobe určenej kupujúcim v objednávke ako osoba oprávnená  na prevzatie tovaru alebo diela. Kupujúci je oprávnený žiadať od predávajúceho doklady súvisiace s tovarom (napr. vyhlásenie zhody, certifikáty alebo iné) až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, v prípade zmluvy o dielo, až po úplnom zaplatení ceny za dielo. V prípade ak bola medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená zmluva o dielo, predávajúci odovzdá kupujúcemu Prevádzkový predpis, až po úplnom zaplatení ceny za dielo. Pri dodaní a prevzatí tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru, v prípade zmluvy o dielo je kupujúci povinný písomne potvrdiť odovzdanie predmetu diela v zápisnici, ktorú podpíšu obe strany. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho v zmysle § 13 až 16 Obchodného zákonníka, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar.
 6. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom splnenia záväzku predávajúcim, spôsobom uvedeným v bode 5 týchto Obchodných podmienok.
 7. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, inak nesmie tovar predať ďalej. Ak predávajúci vykonáva montáž  u kupujúceho, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý kupujúci určil, kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci, avšak vlastníkom zhotovovanej veci je až do úplného zaplatenia ceny za dielo predávajúci.
 8. Kupujúci je oprávnený spracovať a ďalej predať prevzatý tovar od predávajúceho len vtedy, ak zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, v inom prípade je povinný upozorniť svojich odberateľov, že ním dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia, je povinný ho vrátiť na predchádzajúcu výzvu predávajúceho. Pri porušení tejto informačnej povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny dodaného tovaru.
 9. Vady zjavné (napr. množstevné vady, nesprávne dodaný tovar, zjavné poškodenie a pod.) je kupujúci povinný reklamovať  bez zbytočného odkladu a písomne najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru, inak jeho právo na riešenie reklamácie zaniká.
 10. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný písomne reklamovať najneskoršie do 7 dní odo dňa, kedy vadu mohol zistiť pri dodržaní odbornej starostlivosti.
 11. Nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami § 434 ods. 1 písm. a) – c) a § 437 ods. 1 Obchodného zákonníka (v spojení s § 564 Obchodného zákonníka, pokiaľ ide o zmluvu o dielo), pričom voľba medzi nárokmi patrí výlučne predávajúcemu.
 12. V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jeho časti, pre obhliadku predávajúceho. Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou alebo montážou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu alebo montáž.
 13. V prípade kupujúceho ako spotrebiteľa sa reklamačné konanie spravuje ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 14. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy až do jej zaplatenia v prípade jeho meškania so zaplatením kúpnej ceny. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.
 15. Pokiaľ kupujúci tovar v čase do 15 dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru a predávajúci má právo v takomto prípade tovar nevydať až do uhradenia týchto nárokov. Toto ustanovenie neplatí ak je medzi stranami uzatvorená zmluva o dielo. Pokiaľ kupujúci, v prípade ak je medzi stranami uzatvorená zmluva o dielo, neumožní v čase do 15 dní od oznámenia o možnosti vykonania montáže, montáž vykonať, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady spojené s uskladnením tovaru určeného na montáž a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania s vykonaním montáže tovaru a predávajúci má právo v takomto prípade montáž nevykonať až do uhradenia týchto nárokov.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory ktoré nevyriešia mimosúdne a ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených zmlúv, alebo súvisiacich s týmito zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto zmlúv predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, so sídlom  Pavla Mudroňa 43, P. O. Box 175, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa zaväzujú bezpodmienečne podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
 17. Predchádzajúci bod týchto Obchodných podmienok neplatí v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom.
 18. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním služby kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.
 19. Tieto obchodné podmienky sú vypracované na základe ustanovenia § 273 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2014

 Ing. Ľuboš Riman

Ing. Pavol Dubek

konatelia EKODREN s. r. o.

v.r.

0

Košík