DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

DRENBLOK - VSAKOVACÍ BLOK

Drenblok je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody , na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenia systému.

Ľahkosť blokov

15 kg

96 % využiteľnosť objemu

DRENBLOK SYSTÉM NA VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie , sú povinný v zmysle § 37 odst.1 Vyhl.č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách platiť za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie odplatu – tzv. STOČNÉ. Plochá strecha o rozmeroch 100 m2 , je tak zaťažená za 10 rokov poplatkom vo výške 650 eur s DPH. Dažďová voda zvádzaná do verejnej kanalizácie zvyšuje množstvo vôd spracovávaných čističkami . V prípade prietrží kapacita verejnej kanalizácie sa prekročí a obsah kanalizácie sa vyleje do ulíc. Obce a mestá sa preto bránia nekontrolovanému odvádzaniu dažďovej vody do verejnej kanalizácie a odporúčajú zriaďovať stavebníkom vlastný systém pre vsakovanie dažďovej vody do zeme.

DRENBLOK EKODREN

Montáž pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia geotextílie a uloženia drenblokov. Zopnutím blokov sa garantuje tvar a tuhosť celého systému. Blok, zložený až z 4 vrstiev naukladaných na seba a z ľubovoľného počtu radov sa pred zahrnutím zeminou prekryje geotextíliou. Po zahrnutí zeminou je terén hneď pojazdný aj pre ťažké mechanizmy.

 

Drenblok nahrádza:

 

  • staré štrkové trativody, ktorých objemová využiteľnosť predstavuje iba 25 – 30 %. Objem zemných prác a nutnosť deponovania vyťaženej zeminy na skládku klesá o 2/3
  • vsakovacie rúry , oproti ktorým znižuje objem zemných prác až o 2/3 a výkopmi zasiahnutá plocha je iba zlomkom plochy so vsakovacími rúrami.

Systém drenblok je flexibilne použiteľný pre všetky oblasti stavebníctva – pre rodinné domy (potreba 2 až 6 blokov), pre priemysel (30 až 3000 blokov).

Prednosti systému

 

  • Likvidácia akéhokoľvek množstva dažďovej vody.
  • Zníženie objemu nutných zemných prác a stavebných nákladov až o 70 %, žiaden triedený štrk
  • 1ks Drenbloku nahradí 25 m drenážnej rúry
  • Rýchla a ľahká montáž – hmotnosť bloku je iba 10 kg
  • Dlhotrvajúca stálosť aj pri sadaní zeminy – spĺňa príslušné náročné predpisy RAL
  • Mnohostranné použitie – vsakovanie, udržiavanie hladiny spodnej vody, odvodňovanie pôdy, plynulé vsakovanie vyčistených odpadových vôd, zásobník vody (pri obalení blokov vysoko pevnou PE fóliou ), vysúšanie murív a podláh pivníc …
  • Bloky majú garantovanú únosnosť (nosnosť až 10 ton/m2) – čo umožňuje umiestniť vsakovacie drenbloky aj pod budúce parkoviská.
  • Po zahrnutí ihneď pojazdné pre nákladné autá!

Rozmery

 

Š 600 x D 600 x V 600 mm Pripojenie potrubia: 4 x DN 150 Objem: 216 litrov Využiteľnosť objemu: 95 % Hĺbka uloženia: min.40 cm (bez dopravného zaťaženia) min.80 cm (dopravné zaťaženie 10 ton/ m2 = 100 kN/m2 Materiál: Recyklovatelný polypropylén (PP) Orientačné navrhovanie: 100 m2 plochej strechy = 4 – 6 ks drenblokov (podložie štrk, hrubý piesok)

 

Dimenzovanie

 

Poznámka: Pri potrebe 4 – 6 blokov na 100m2 plochy je výhodné časť potrebných blokov nahradiť detenčným kombizásobníkom – so sklápateľným prepadom.

 

Počet blokov kf       (m/s) doba vsiaknutia 30 cm hladiny vody
1 2,4 x 10 -3 2,08 min.
2 9,5 x 10 -4 5,26 min.
3 4,8 x 10 -4 10,4 min.
4 2,4 x 10 -4 20,8 min.
5 9,8 x 10 -5 51,0 min.

 

Dimenzovanie

 

VSAKOVACÍ BLOK DRENBLOK

Vzhľadom na ľahkosť blokov – iba 15 kg a 96 % využiteľnosť objemu a rýchlu montáž, si Drenbloky rýchlo našli cestu na mnohé stavby Európy. Garantovanú únosnosť 10 ton/m2 čo umožňuje pojazd aj nákladnými vozidlami.

Rýchla a ľahká montáž,trvanlivosť, recyklovateľnosť a neškodnosť pre životné prostredie.

0

Košík