FILTRAČNO - SEDIMENTAČNÉ & USADZOVACIE ŠACHTYLAPAČE NEČISTÔT

PONUKA FILTROV

Centrálne filtre

Centrálne filtre zabezpečia dokonalejšiu filtráciu vody ako pri osadení lapačov na zvodoch. Obsahujú vyberateľný kalový kôš alebo filter a veľkú filtračnú upokojujúcu sedimentačnú zónu. Ideálne použitie je v prípade, ak všetky dažďové zvody vieme zviesť do jedného vsakovacieho zariadenia, pred ktorým bude osadená filtračno-sedimentačná šachta. Filtre Ekodren FŠ pri dodržaní prevádzkového predpisu garantujú dlhoročnú funkciu vsakovacieho zariadenia. Delíme ich podľa veľkosti odvodňovaných plôch.

Decentrálne filtre

Pod decentrálnym filtrom sa rozumie osadenie samostatného filtra pre každý daždový zvod. Ide o takzvané lapače ktoré sa osádzajú priamo pri dome do okapového chodníka. Ideálne použitie je v prípade ak nevieme na pozemku urobiť jeden centrálny vsak ale máme vsakovacích objektov viac. V tomto prípade by použitie filtračných šácht bolo predimenzované a finančne náročné riešenie, preto sa filtrácia zabezpečí lokálne pred každým vsakovacím zariadením. Lapače Ekodren prí dodržaní prevádzkového predpisu garantujú dlhoročnú funkciu vsakovacieho zariadenia.

Lapač strešných splavenín – Geiger

Je dimenzovaný pre pripojené plochy do 50 m2. Obsahuje usadzovaciu zónu, nornú stenu a filtračné sitko. Na rozdiel od iných typov lapačov nemá spodný ale bočný odtok vody (mokrý), preto sa prachové a pevné časti zachytávajú v usadzovacej zóne a nie sú splachované do vsakovacieho zariadenia. Dimenzia pripojenia je DN 75/110. Steny lapača sú šikmé, preto v prípade mrazov nehrozí prasknutie stien.

0

Košík