DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

KOEFICIENT VSAKOVANIA (kf)

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

 

POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov.

Postup

4 kroky

Vyhĺbenie pokusnej jamy

Podmienkou realizácie vsakovacej skúšky je zrealizovaný výkop až na úroveň základovej škáry vsakov v zmysle projektovej dokumentácie a dostupnosť vody na zaliatie výkopu na vykonanie testu.

Nutná príprava na vykonanie vsakovacieho testu:

1. Výkop v mieste vsaku do hĺbky uloženia vsaku, resp. do priepustnej vrstvy.

2. Voda na zaliatie výkopu – cca 50 až 200 l.

 

Výstupom bude protokol o vykonaní vsakovacieho testu.

Rozprestretie tenkej vrstvy drte, alebo štrku

Dno jamy by malo byť podľa možnosti rovné. Na plochu dna rozprestrite 1 až 2 cm hrubú vrstvu kamennej drte, alebo štrku.

Zvlhčenie jamy

Záhradnou hadicou musíte jamu 30 minút zavlažovať, aby sa pôda dôkladne prevlhčila. Potom sa voda musí úplne odstrániť, kým sa započne vlastný pokus.

Naplnenie jamy

Jamu naplníme do výšky 30 cm s vodou (výšku hladiny treba merať napríklad zatlčením 30 cm kolíka) a začneme merať čas. Nedopĺňame žiadnu ďalšiu vodu. Po 30 minútach odčítame na kolíku výšku hladiny.

Stanovenie výsledku testu

Pri poklese hladiny v jame, väčšom ako 25 cm za 30 minút, môžeme hovoriť o veľmi dobrej vsakovacej schopnosti pôdy (Štrk). Pri poklese hladiny medzi 15 – 25 cm, hovoríme o dobrých vsakovacích vlastnostiach pôdy (Piesok). Pri poklese hladiny medzi 4 – 15 cm, hovoríme o ešte vhodných, ale mierne obmedzených vsakovacích vlastnostiach pôdy (uľahlé pôdy). Pokiaľ je pokles hladiny menší ako 4 cm, je vsakovacia schopnosť pôdy menej dobrá a nie je vhodná pre rigolový spôsob vsakovania ( íl, ílovitá hlina). Aj pri nepriaznivých vsakovacích vlastnostiach pôdy však existujú možnosti, ako inštalovať funkčný vsakovací systém.

Zmeraná hodnota koeficientu filtrácie je matematicko-fyzikálne vyjadrenie schopnosti horninového prostredia vsakovať
daždovú vodu. Vykonané meranie je simuláciou ako bude vsakovať / klesať hladina dažďovej vody vo vsakovacom systéme EKODREN.

Potrebujete presne zistiť súčiniteľ vsakovania kf vo Vašej lokalite? Vykonáme presne a rýchlo merania kf vo Vami označenej lokalite najmodernejšími meracími prístrojmi. Kontaktujte nás!

0

Košík