DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

KOEFICIENT VSAKOVANIA (kf)

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

 

POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov.

Postup

4 kroky

Vyhĺbenie pokusnej jamy

Podmienkou realizácie vsakovacej skúšky je zrealizovaný výkop až na úroveň základovej škáry vsakov v zmysle projektovej dokumentácie a dostupnosť vody na zaliatie výkopu na vykonanie skúšky.

Nutná príprava na vykonanie vsakovacieho testu:

1. Výkop v mieste vsaku do hľbky uloženia vsaku, resp. do priepustnej vrstvy.

2. Voda na zaliatie výkopu – cca 20 až 50 l.

 

Výstupom bude protokol o vykonaní vsakovacej skúšky.

Rozprestretie tenkej vrstvy drte, alebo štrku

Dno jamy by malo byť podľa možnosti rovné. Na plochu dna rozprestrite 1 až 2 cm hrubú vrstvu kamennej drte, alebo štrku.

Zvlhčenie jamy

Záhradnou hadicou musíte jamu 30 minút zavlažovať, aby sa pôda dôkladne prevlhčila. Potom sa voda musí úplne odstrániť, kým sa započne vlastný pokus.

Naplnenie jamy

Jamu naplníme do výšky 30 cm s vodou (výšku hladiny treba merať napríklad zatlčením 30 cm kolíka) a začneme merať čas. Nedopĺňame žiadnu ďalšiu vodu. Po 30 minútach odčítame na kolíku výšku hladiny.

Stanovenie výsledku testu

Pri poklese hladiny v jame, väčšom ako 8 cm, môžeme hovoriť o veľmi dobrej vsakovacej schopnosti pôdy (Štrk). Pri poklese hladiny medzi 4 – 8 cm, hovoríme o dobrých vsakovacích vlastnostiach pôdy (Piesok).Pokiaľ je pokles hladiny menší ako 4 cm, je vsakovacia schopnosť pôdy menej dobrá a nie je vhodná pre rigolový spôsob vsakovania ( íl, ílovitá hlina). Aj pri nepriaznivých vsakovacích vlastnostiach pôdy však existujú možnosti, ako inštalovať funkčný vsakovací systém.

Potrebujete presne zistiť súčiniteľ vsakovania kf vo Vašej lokalite? Vykonáme presne a rýchlo merania kf vo Vami označenej lokalite najmodernejšími meracími prístrojmi. Kontaktujte nás!

0

Košík