DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAKOVANIE Z ČISTIČKY OV

Biologická čistiareň splaškových odpadových vôd

 

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním.

Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje (koeficient vsakovania zeminy je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s) a ak parametre vyčistenej vody vyhovujú požiadavkám prílohy 3 horeuvedeného zákona 491/2002..

Dodatkový využiteľný objem

1140 litrov

Prídavný systém k plne biologickým domovým čističkám (biodiskové čističky, čističky s prevzdušňovaním, …) pre podpovrchové plošné vsakovanie odpadových vôd.

Je veľmi dôležité (je to podmienka), aby pred vsakom, resp za čističkou bola umiestnená filtračná šachta s jemnou filtráciou vo filtračnom košíku, kvôli ochrane vsakovacej škáry pred zanesením jemnými kalmi a mastnotami.

Univerzálny spôsob návrhu vsaku neexistuje, vzhľadom k tomu, že pri výpočte treba zohľadniť viacero premenných, ako napr. počet osôb používajúcich čističku, veľkosť a typ čističky, vsakovací koeficient podložia pod vsakom …, v PD sa dá predbežne navrhnúť veľkosť vsaku v zmysle zaslaných vzorových výpočtov, ale technickej správe PD je nutné uviesť podmienku overenia vsakovacej schopnosti podložia pod vsakom vsakovacím testom.

Vo všeobecnosti ale platí: cca 1m2 vsakovacej plochy na obyvateľa podľa DIN 4261 časť 1.

  • obal – geotextília má dodatočné filtračné účinky a garantuje dlhotrvajúcu funkciu systému
  • zabudovanie iba 200 mm pod vývod z čističky
  • vysoký dodatočne využiteľný objem – až 1140 litrov
  • členitý povrch DRENBLOK DB a povrch PE geotextílie ponúkajú dodatočnú štruktúru pre hromadenie baktérii a mikroorganizmov. Takýto povrch v spolupráci s vetracím otvorom podporuje prídavné anaeróbne a aeróbne čistiace procesy
  • malá potreba na plochu, rozmery: Š 1,50 x D 2,00 x V 0,40 m
  • malé náklady na výkopové práce, ľahká a jednoduchá montáž
  • žiadne montážne chyby – už hotový systém
  • na objednávku príslušenstvo: odberná šachta pre odber vzoriek a prídavný filter
  • pre vyššie prítoky možnosť rozšírenia pridaním ďalších blokov (viď cenník)

DRENBLOKY na vsakovanie vyčistenej vody z ČOV

Vsakovací systém DRENBLOK DB je bezúdržbový za predpokladu, že bude do neho privádzaná voda zbavená nečistôt.

Pre dlhodobú životnosť vsakovacieho systému je nutné zabezpečiť systém pred zanesením zaradením filtračno-usadzovacej šachty pred samotný vsakovací systém, ktorá zachytí hrubé a jemné nečistoty.

0

Košík