DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAKOVANIE Z ČISTIČKY OV

Biologická čistiareňsplaškových odpadových vôd

 

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním.

Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje (koeficient vsakovateľnosti zeminy je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s) a ak parametre vyčistenej vody vyhovujú požiadavkám prílohy 3 horeuvedeného zákona 491/2002..

Dodatkový využiteľný objem

1140 litrov

Prídavný systém k plnobiologickým domovým čističkám (biodiskové čističky, čističky s prevzdušňovaním, …) pre podpovrchové plošné vsakovanie odpadových vôd.

Je veľmi dôležité (je to podmienka), aby pred vsakom, resp za čističkou bola umiestnená filtračná šachta s jemnou filtráciou vo filtračnom košíku, kvôli ochrane vsakovacej škáry pred zanesením jemnými kalmi.

Univerzálny spôsob návrhu vsaku neexistuje, vzhľadom k tomu, že pri výpočte treba zohľadniť viacero premenných, ako napr. počet osôb používajúcich čističku, veľkosť a typ čističky, vsakovací koeficient podložia pod vsakom …, v PD sa dá predbežne navrhnúť veľkosť vsaku v zmysle zasaných vzorových výpočtov, ale technickej správe PD je nutné uviesť podmienku overenia vsakovacej schopnosti podložia pod vsakom vsakovacím testom.

Vo vseobecnosti ale platí cca 1m2 vsakovacej plochy na obyvateľa podľa DIN 4261 časť 1.

  • obal – geotextília má dodatočné filtračné účinky a garantuje dlhotrvajúcu funkciu systému
  • zabudovanie iba 200 mm pod vývod z čističky
  • vysoký dodatkovo využiteľný objem – až 1140 litrov
  • členitý povrch Drenblokov a povrch PE geotextílie ponúkajú dodatočnú štruktúru pre hromadenie baktérii a mikroorganizmov. Takýto povrch v spolupráci s vetracím otvorom podporuje prídavné anaeróbne a aeróbne čistiace procesy
  • malá potreba na plochu, rozmery: Š 1,50 x D 2,00 x V 0,40 m
  • malé náklady na výkopové práce, ľahká a jednoduchá montáž
  • žiadne montážne chyby – už hotový systém
  • na objednávku príslušenstvo: odberná šachta pre odber vzoriek a prídavný filter
  • pre vyššie prítoky možnosť rozšírenia pridaním ďalších blokov (viď cenník)

DRENBLOKY na vsakovanie vyčistenej vody z ČOV

Vsakovací systém DRENBLOK je bezúdržbový za predpokladu, že bude do neho privádzaná voda zbavená nečistôt.

Pre dlhodobú životnosť vsakovacieho systému je nutné zabezpečiť systém pred zanesením zaradením filtrovacej šachty pred samotný systém, ktorá zachytí hrubé a jemné nečistoty.

0

Košík