DAŽĎOVÁ VODAVSAKOVANIEDRENBLOKPATENTOVANÝ SYSTÉM

VSAKOVANIE Z TEPELNÝCH ČERPADIEL

Tepelné čerpadlá

 

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV.

Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém DRENBLOK DB vsakovania vody z TČ.

Voda ako zdroj tepla s celoročne vyrovnanou teplotou okolo 10°C je obľúbeným médiom energie. Problém je, ako sa ale použitej vody (ktorej sa odoberie časť energie) zbaviť.

Väčšinu takýchto realizácií sa doposiaľ riešila vsakovaním použitej vody cez vsakovacie studne alebo cez vsakovacie vrty. Problém je tu stály prietok vody, prerušovaný predpísanými výlukami prúdu (2 tarify dodávky).

Dnes je jednou z ekonomických možností ako vsakovať takúto vodu do podložia aj plošné podpovrchové vsakovanie. Táto možnosť je spoľahlivá a je už aj dlhšie odskúšaná.

Podpovrchové vsakovanie vôd

z TČ, kde kf podložia je vyšší ako

1.10 - 4 m/s

Podpovrchové vsakovanie vôd z TČ možno ekonomicky odporučiť pre štrkové podložie, kde podzemná voda siaha blízko pod terén a kde kf podložia je vyšší ako 1.10-4 m/s.

 

Pre areáli, kde kf podložia je horšie ako 10-5 m/sa plošné podpovrchové vsakovanie bez podrobnejšieho skúmania územia neodporúča.

Pre výpočet veľkosti potrebného vsakovacieho poľa (počet kusov DRENBLOK DB) používame nami vytvorený výpočtový program – k výpočtu vsakovania vodyz TČ je potrebné dodať:

 

  • prietok vody za hodinu
  • časové výpadky dodávok el. prúdu
  • hydrogeologickú správu

Administratívno-skladovací a predajný objekt Elektrárenská ul. Bratislava – 2007.

 

Riešenie :

 

Systém 3 čerpacích studní pre 3 TČ o prietoku á 6,5 lit/sec je po odňatí energie vode prepojený hydraulicky na centrálny veľkoplošný vsakovací objek VO 2 umiestnený pod nádvorím objektu postavenom v tvare písmena U. Systém je skombinovaný – prepojený so separátnm vsakom pre strechu, komunikácie a parkoviska, kde (z väčšej časti pod otočnou centrálnou komunikáciou, z menšej plochy pod zelenou stredovou plochou.

 

Prepad zo vsaku TČ sme prepojili cez spätnú klapku o 10 cm nižšie položeného vsaku VO1 zo striech (prepoj nesmie byť priechodzí naopak, ako bezpečnostný prvok – v praxi ale nebolo činné).

 

Vsakovacie zariadenie pre TČ má 2 funkcie – cez vsakovaciu špáru (podstavu VZ) okamžite vsakuje privádzanú vodu z TČ. Zároveň v 146 blokoch vysokých 50 cm sa zabezpečuje istá vyrovnávacia kapacita (tkz pufer) nerovnomernosti činnosti TČ ktorá je vypočítaná tak, aby akumulovala nadbytočný prítok vôd z TČ, ktorý sa nestíha vsakovať cez vsakovaciu špáru a táto voda následne vsiakla počas prestávok – nútených odstávok v čase odberových špičiek.

 

Takto zostavený systém vsakovania vôd z TČ bol, pri miestne veľmi vysokej hladine spodnej vody – cca 3 m pod úrovňou terénu, pre investora najlacnejšou alternatívou – gravitačne jednoducho fungujúcim veľkoplošným systémom – v tomto prípade spoľahlivejšou a lacnejšou alternatívou ako vŕtanie viacerých vsakovacích studní a zabezpečenia rizikovo poruchového technického vybavenia na zatláčanie vody z TČ do podložia.

Systém je v praxi mimoriadne spoľahlivý – bezproblémový a bezúdržbový

Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda.

Pre tento typ je určený systém DRENBLOK DB vsakovanie vody z TČ.

0

Košík