title

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti DR Unit, spol. s r. o.

Tento Reklamačný poriadok spoločnosti DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B, e-mail: info@ekodren.sk, tel.: 033/640 1515 (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje podmienky vybavovania reklamácií pri jednotlivých obchodoch uskutočnených medzi spoločnosťou DR Unit, spol. s r. o. (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľom.

Úvodné ustanovenia

a. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) dodávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.

b. Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob objednávateľom uskutočnenej reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

c. Odoslaním objednávky dodávateľovi s povinnosťou úhrady objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP (https://www.ekodren.sk/obchodne-podmienky) a týmto Reklamačným poriadkom dodávateľa (https://www.ekodren.sk/reklamacny-poriadok).

d. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom, na základe zmluvy (objednávky). Objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

e. Spotrebiteľom je objednávateľ – fyzická osoba, ktorá neuzatvára a neplní zmluvu s dodávateľom v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

f. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, tel. č.: 02/58 27 21 56, www.soi.sk.

g. Objednávateľ, ktorým môže byť právnická osoba, alebo fyzická osoba – spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom a VOP dodávateľa ešte pred uskutočnením objednávky.

h. Tento Reklamačný poriadok v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje a oboznamuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady – reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

1. Právny rámec
Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Zodpovednosť za vady všeobecne
a. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar, resp. dielo alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare (diele), pričom sa prihliadne na povahu tovaru (diela). Objednávateľ je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu zásielky alebo tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu (ďalej len „zjavné vady“), tieto zjavné vady reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi. O rozsahu zjavných vád musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s vadným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dodávateľa. V prípade, ak objednávateľ bez zbytočného odkladu nevykoná zápis o rozsahu zjavných vád, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak dodávateľ nezodpovedá za tieto zjavné vady tovaru.

b. V prípade, ak tovar bude mať vady, je objednávateľ povinný podať dodávateľovi správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako vadu zistil. Objednávateľ je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

c. Objednávateľ má právo tovar (dielo) neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar (dielo) neúplné.

d. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (diela) spôsobené používaním.

e. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých objednávateľ v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo.

f. Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou alebo montážou zo strany objednávateľa, prípadne tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil montáž alebo manipuláciu s tovarom s výnimkou osôb poverených dodávateľom. Rovnako nie je možné uplatniť reklamácie alebo zodpovednosť za vady v prípade, ak objednávateľ vykoná montáž alebo spracuje tovar sám alebo prostredníctvom tretích osôb a v dôsledku takejto neodbornej montáže alebo manipulácie vznikne na tovare vada.

g. Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie tovaru (diela) spôsobené, alebo vady tovaru (diela) vzniknuté, po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa okrem prípadu poskytnutej alebo dohodnutej záruky za akosť.

h. Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru (diela), prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), zásahom do tovaru (diela) inou ako oprávnenou osobou dodávateľa, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

i. Reklamáciu a práva z vád tovaru a vykonania diela uplatňuje bezodkladne objednávateľ písomne u dodávateľa. Objednávateľ je povinný kúpu tovaru alebo objednania diela preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od dodávateľa vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj potvrdeným záručným listom. Objednávateľovi sa právo z vád tovaru alebo diela nemôže priznať, ak dodávateľovi nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa objednávateľ o nich dozvedel alebo po tom čo objednávateľ po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru alebo diela, ktorú je povinný uskutočniť.

j. Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany objednávateľa, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.

2.1. Zodpovednosť za vady a spotrebiteľ
a. Dodávateľ vyhlasuje, že ním predávaný tovar a tovar s montážou má prezentované vlastnosti, akosť a množstvo.

b. Vady musí objednávateľ uplatniť u dodávateľa bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže objednávateľ domáhať na súde, iba v prípade, ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

c. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré vzniknú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

d. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru alebo prevzatia vykonania diela objednávateľom.

e. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:

a) ak je dodaním tovaru alebo vykonaním diela porušená zmluva nepodstatným spôsobom (teda v prípade, ak je vada odstrániteľná, § 622 Občianskeho zákonníka), objednávateľ môže:

i. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,  opravu a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (z ceny za dielo).

b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 507 a § 623 Občianskeho zákonníka), objednávateľ môže:

i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (ceny za dielo) alebo
iv. odstúpiť od zmluvy.

f. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. V opačnom prípade má objednávateľ nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

g. V prípade ak povaha diela neumožňuje jeho vrátenie alebo odovzdanie dodávateľovi sa objednávateľ nemôže domáhať vykonania náhradného diela.

h. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni dodávateľa v záručnej dobe, a to najneskôr v posledný deň záručnej doby, teda reklamácia musí byť doručená či už priamo dodávateľovi na adrese sídla, alebo prevádzky dodávateľa. Nepostačuje však, ak objednávateľ v posledný deň záručnej doby svoju reklamáciu odovzdá na prepravu prostredníctvom poštových služieb.

i. Pri uplatnení reklamácie doručí objednávateľ dodávateľovi reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúru (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

j. Zodpovedný zamestnanec dodávateľa je povinný pri uplatnení reklamácie objednávateľa – spotrebiteľa poučiť o jeho právach podľa ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (uvedené v písm. e. bodu 2.1 tohto článku Reklamačného poriadku).

k. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie objednávateľa – spotrebiteľa vydať potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

l. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu podľa možností ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom a v prípadoch, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru dodávateľom.

m. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V písomnom doklade o vybavení reklamácie je dodávateľ povinný uviesť informácie o tom, kedy objednávateľa právo uplatnil, informácie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania (§ 627 ods. 1, druhá veta Občianskeho zákonníka). Písomným potvrdením o vybavení reklamácie je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, prípadne sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

n. Ak objednávateľ – spotrebiteľ uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy reklamáciu tovaru, je dodávateľ oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím iba na základe odborného posúdenia. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

o. Ak objednávateľ – spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

p. Ak bola reklamovaná vada spôsobená objednávateľom a to poškodením tovaru, nevhodným používaním, alebo nevhodnou manipuláciou, objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

q. Dodávateľ vybaví reklamáciu spôsobmi: opravou tovaru, ak je to technicky možné, výmenou tovaru, vrátením peňazí alebo odôvodneným zamietnutím na základe odborného posudku.

r. Pokiaľ objednávateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu podľa tohto odseku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

s. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Reklamačného poriadku s dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=591737335301775527 ).

t. Ak sú na alternatívne riešenie sporu podľa písm. r. a s. tohto článku Reklamačného poriadku príslušné viaceré subjekty, objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

u. V prípade, ak dodávateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, objednávateľ má rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu, tzn. objednávateľ má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

v. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.2. Zodpovednosť za vady a právnická osoba
a. Dodávateľ a objednávateľ – právnická osoba sa dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že dodávateľ zodpovedá len za také vady, ktoré má tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

b. Zodpovednosť za vady tovaru alebo diela objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, s výnimkou osobitných dojednaní v Objednávke, ustanovení tohto článku tohto Reklamačného poriadku, ktoré majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

c. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar alebo dielo podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare (diele), pričom sa prihliadne na povahu tovaru (diela). Ak objednávateľ tovar (dielo) neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare (diele), môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar (dielo) už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare (diele).

d. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru alebo vykonaním diela porušená zmluva nepodstatným spôsobom (teda v prípade, ak je vada odstrániteľná) a sú splnené podmienky uvedené v tomto Reklamačnom poriadku, objednávateľ môže:
i. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,  opravu a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (z ceny za dielo).

b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), objednávateľ môže:
i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (ceny za dielo) alebo
iv. odstúpiť od zmluvy.

e. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. V opačnom prípade má objednávateľ nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

f. Popri nárokoch upravených v ustanovení písm. d. písm. b.) tohto článku tohto Reklamačného poriadku má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak táto bola v zmluve dojednaná.

g. V prípade ak povaha diela neumožňuje jeho vrátenie alebo odovzdanie dodávateľovi sa objednávateľ nemôže domáhať vykonania náhradného diela.

h. Ak dodaním tovaru alebo vykonaním diela s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom a objednávateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel dodávateľovi, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže dodávateľ oznámi objednávateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ objednávateľ neurčí primeranú lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny (z ceny diela), môže dodávateľ oznámiť objednávateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak objednávateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi dodávateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia vyššie uvedenej primeranej lehoty. Ak dodávateľ neodstráni vady tovaru v lehote stanovenej primeranej lehote, môže objednávateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní dodávateľa na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení primeranej lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže objednávateľ bez súhlasu dodávateľa meniť.

i. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa vyššie uvedeného bodu, je dodávateľ povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť objednávateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.

j. Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady objednávateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

k. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. Objednávateľ, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.

l. Uspokojenie nárokov, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov uvedených v písm. d. tohto článku Reklamačného poriadku, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.

m. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil dodávateľovi.

n. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak objednávateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. To neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

o. Pri uplatnení vád tovaru (diela) objednávateľom, tento doručí dodávateľovi vadný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúru (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

p. Dodávateľ pri uplatnení vád tovaru vydá objednávateľovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

q. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu, resp. odstrániť vady tovaru v primeranej lehote.

r. Ak bola vada na tovare, alebo diele spôsobená objednávateľom a to poškodením tovaru, nevhodným používaním, alebo nevhodnou manipuláciou, objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

s. Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže objednávateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to dodávateľa požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu objednávateľ oznámil túto skutočnosť. Ak dodávateľ neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak však objednávateľ neoznámi voľbu svojho nároku včas, má nároky z vád tovaru (diela) ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. (§436 ods. 2 a 3 ObZ)

t. Právo objednávateľa z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak objednávateľ nepodá správu dodávateľovi o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
i. objednávateľ vady zistil,
ii. objednávateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa písm. c. tohto článku tohto Reklamačného poriadku, alebo
iii. sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 2 rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru (diela) do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

u. Na účinky podľa vyššie uvedeného písm. h. tohto článku Reklamačného poriadku sa prihliadne, len ak dodávateľ namietne v súdnom konaní, že objednávateľ nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady tovaru. (§ 428 ObZ)

3 Zodpovednosť za akosť – záruka
a. Dodávateľ preberá záruku za akosť len v prípade, ak vydá objednávateľovi osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť.

b. Zárukou za akosť tovaru preberá dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

c. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade poskytnutia záruky za akosť je dodávateľ povinný vydať objednávateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky.

d. Zodpovednosť dodávateľa za vady na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Dodávateľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol najmä:
i. poškodený mechanicky alebo inak, ak poškodenie nespôsobil dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok,
ii. používaný na iný účel než aký bol tovar určený,
iii. nesprávne uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami dodávateľa, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom užívania,
iv. vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššou mocou.

e. Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

4 Nebezpečenstvo škody na tovare
a. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase:
i. keď prevezme tovar od dodávateľa alebo
ii. keď dodávateľ odovzdá tovar prvému dopravcovi alebo
iii. keď neprevezme tovar od dodávateľa včas, v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

5 Ochrana osobných údajov a obchodné tajomstvo
a. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti DR Unit spol. s r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov, ktorú špecifikujeme v osobitnom súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ako aj vo VOP a v ďalších odsekoch tohto Reklamačného poriadku a tiež v Zásadách spracovania osobných údajov (https://www.ekodren.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov).

b. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním objednávky, že má viac ako 18 rokov.

c. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním objednávky, vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

d. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť DR Unit spol. s r.o. môže kontaktovať zákazník na: e-mailovú adresu dr-unit@dr-unit.sk, telefónne číslo 033/640 1515.

e. Práva dotknutej osoby:
◦ Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
◦ Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti DR Unit, spol. s r. o.:
i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
ii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
iii. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
Príslušné právne predpisy.
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.dr-unit.sk, www.ekodren.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité výlučne za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

6 Záverečné ustanovenie
a. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.06.2023.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023