title

Blog

HOSPODÁRENIE S VODOU – OPATRENIE 5. – DOPLNENIE ZÁSOB PODZEMNEJ VODY

VSAKOVAČKY

Vplyvom klimatických zmien je nevyhnutné zadržiavať vodu všetkými možnými spôsobmi. Terénne úpravy umožňujú sústrediť vodu do konkrétnej polohy. Vďaka vsakovačkám je možné vodu zadržiavať a pozvoľne uvoľňovať do terénu.

Pred osadením vsakovačky je potrebné vypracovať hydrogeologický posudok. Veľkosť vsakovačky závisí od úhrnu zrážok a od veľkosti odvodňovaného územia. Pre vsakovačku treba riešiť tiež bezpečnostný prepad. Odvádzaná voda musí prejsť filtračnou vrstvou, aby sa mechanicky prečistila. Geotextília rovnako plní funkciu filtra vody. Pri osadení vsakovačiek však platia ochranné pásma, a to 5 m od obytných budov, 3 m od vegetačných prvkov, 2 m od hranice pozemku …

 

 


Na Slovensku budú úhrny zrážok do roku 2100 podľa predpokladov nižšie o 10 % a využiteľné vodné zdroje klesnú o 30 – 50 %. Zadržiavanie vody a jej návrat do pôdy je teda dôležitou výzvou pre každý subjekt. Zadržanie je dôležitejšie ako všetko ostatné. Ide naozaj o prežitie našich potomkov.


 

MOKRADE

Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Patria sem močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, vodné toky a riečne nivy, či už prírodné alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou.

BIOJAZIERKA

Biojazierko je variant retenčnej nádrže. Má viaceré funkcie – časť je určená na čistenie vody prostredníctvom vodných a vlhkomilných rastlín a časť na rekreáciu, kúpanie, plávanie a relax. Čistiaca zóna by mala byť min. 30 cm hlboká. Biojazierko upúta svojou pestrosťou vďaka dekoratívnym druhom rastlín a tiež drobnými umeleckými či architektonickými prvkami. Vyžaduje si však priestor. Dĺžka biojazierka by mala byť minimálne 10m, šírka 3 m a hĺbka viac ako 1,8 m. Výstavbu a návrh biojazierka je potrebné riešiť s odborníkmi.

 


Dlhotrvajúce suchá spôsobujú nedostatok vody povrchovej i podzemnej. Vybudovanie záchytných retenčných nádrží je pre obmedzenie negatívnych vplyvov sucha nevyhnutné. Dostatok vody bude mať vplyv na stabilitu krajiny, na obnovu biodiverzity ale i na úrodnosť pôdy. 


 

KOREŇOVÉ ČOV

Koreňová čistiareň vody je ďalší variant prírode blízkej retenčnej nádrže. Jej funkcia spočíva hlavne v úprave kvality vody bez chemikálií, ale s využitím rastlín. Má štyri zóny: 1. oddelenie hrubých nečistôt, 2. usadzovacia zóna, 3. filtrácia jemným kamenivom a 4. pôdny filter. Výstupom je voda vhodná na kúpanie.


Voda v krajine má za následok vyšší stupeň biodiverzity. Voda pôsobí osviežujúco i esteticky. Vodné nádrže môžu byť riešené ako prírode blízke plochy, čím vyvolávajú dojem harmónie človeka s prírodou, alebo sú riešené ako architektonické prvky a dotvárajú urbánny priestor. Vegetačné a vodné prvky navyše vydávajú do ovzdušia vodné pary, pohlcujú slnečné žiarenie a zlepšujú mikroklimatické podmienky.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík