title

Blog

Zrýchlenie budovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV

Vďaka vypracovaným zmenám sa zrýchli budovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Vláda presadzuje intenzívnejšiu a adresnejšiu pomoc v budovaní vodárenskej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií a vodovodov pre menšie obce.

Zmenou legislatívy sa podľa dočasne povereného ministra životného prostredia SR Jána Budaja presadilo jednoduchšie a transparentnejšie podávanie žiadostí na poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu. Vďaka nemu bude proces poskytovania dotácie  (úveru) žiadateľom jednoduchší a prehľadnejší. Dotácie pôjdu predovšetkým na dokončenie už začatých stavieb, aby sa zabezpečila funkčnosť celej vodárenskej siete vrátane čistenia odpadových vôd.

 

 

Podľa plánu rozvoja verejných vodovodov na roky 2021 až 2027 by sa mala prednostne realizovať výstavba verejných vodovodov v obciach, ktorých obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z domových studní a kvalita vody v studniach nevyhovuje požiadavkám vyhlášky ministerstva zdravotníctva.

 


V najbližšej dobe by mali byť realizované stavby verejných vodovodov súbežne so stavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči Európskej únii.


 

Podľa ministra životného prostredia sa každoročne vyčlení 50 miliónov eur na dobudovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v rámci Environmentálneho fondu.

V Prešovskom a Košickom kraji a južných okresoch Banskobystrického kraja, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, by malo dôjsť k zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných vyhovujúcou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov. Toto by malo byť podľa ministra dlhodobou prioritou.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík