title

Blog

Zrážkové vody

Zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je voda, ktorá nevsiakne do zeme, ale z plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určuje množstvo vôd z povrchového odtoku pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa vody odvádzajú kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie.

Pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia prípadne na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po kontrole prevádzkovateľom nedochádza.

 


Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003.

 


 

Ak nie sú vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie merané, pre výpočet vôd z povrchového odtoku sú potrebné údaje:

 

  1. o zastavaných a spevnených plochách a o povrchu plôch, z ktorých voda odteká – Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti a vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch. Zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ 0,9. Čiatočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom štrkom) majú súčiniteľ 0,4. Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady) majú súčiniteľ 0,05.
  2. o ročnom priemere zrážok z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu – Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie.
  3. o cene stočného pre producentov – Cenou stočného pre producentov, ktorá bola stanovená pre príslušný rok, sa redukované plochy vynásobia, čím sa získa hodnota fakturácie stočného za zrážkové vody za danú nehnuteľnosť na rok.

 


Bytové domy, bytové spoločenstvá vlastnia nehnuteľnosti, z ktorých sa rovnako odvádza voda z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Oproti vlastníkom rodinných domov sú vlastníci bytov vo výhode. Vypočítané údaje sa medzi nich rozpočítavajú, takže platba jednotlivých vlastníkov bytov alebo nájomcov je len zlomkom z celkovej fakturácie stočného za zrážkové vody prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií.


 

VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD ZO STRIECH A SPEVNENÝCH PLÔCH PRIEMYSELNÝCH BUDOV

Systém na vsakovanie dažďovej vody – DRENBLOK

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík