title

Blog

Vsakovanie z tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV.

Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém Drenblok DB vsakovania vody z TČ.

Voda ako zdroj tepla s celoročne vyrovnanou teplotou okolo 10°C je obľúbeným médiom energie. Problém je , ako sa ale použitej vody (ktorej sa odoberie časť energie) zbaviť.

Väčšinu takýchto realizácií sa doposiaľ riešila vsakovaním použitej vody cez vsakovacie studne, alebo cez vsakovacie vrty. Problém je tu stály prietok vody, prerušovaný predpísanými výlukami prúdu (2 tarify dodávky).

Dnes je jednou z ekonomických  možností ako vsakovať takúto vodu do podložia aj plošné podpovrchové vsakovanie. Táto možnosť je spoľahlivá a je už aj dlhšie odskúšaná.

Podpovrchové vsakovanie vôd z TČ možno ekonomicky odporučiť pre štrkové podložie, kde spodná voda siaha blízko  pod terén a kde kf podložia je vyšší  ako 1.10-4 m/s.

Pre areál, kde  kf podložia je horšie ako 10-5 m/sa plošné podpovrchové vsakovanie bez podrobnejšieho skúmania územia neodporúča.

Pre výpočet veľkosti potrebného  vsakovacieho poľa (počet kusov Drenblokov DB)  používame nami vytvorený  výpočtový program – k výpočtu vsakovania vodyz TČ je potrebné dodať:

  • prietok vody za hodinu,
  • časové výpadky dodávok el. prúdu
  • hydrogeologickú správu

No Comment

3

Post A Comment

0

Košík