title

Blog

Vsakovanie z čističky ČOV

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním.

Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje (koeficient vsakovania zeminy je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/s) a ak parametre vyčistenej vody vyhovujú požiadavkám prílohy 3 horeuvedeného zákona 491/2002.

 

Účel použitia

prídavný systém k plnobiologickým domovým čističkám (biodiskové čističky, čističky s prevzdušňovaním, …) pre podpovrchové plošné vsakovanie odpadových vôd.

 

Dimenzovanie

cca 1m2 vsakovacej plochy na obyvateľa podľa DIN 4261 časť 1.

No Comment

2

Post A Comment

0

Košík