title

Blog

Vodné toky – čistenie prírody od odpadu

Minimalizovanie množstva odpadu

Je veľmi potrebné predchádzať vzniku odpadu, využívať obehové hospodárstvo, realizovať „predaj z dvora“ a znižovať spotrebu. Mali by sme kupovať menej vecí a viac podporovať projekty zamerané na recyklovanie.

 

Problémom množenia odpadu často bývajú nevysporiadané pozemky, kam sa vyváža nelegálny odpad.

Aktuálne neexistuje funkčný systém odpadového hospodárstva. Je potrebné inštalovať technické riešenia ako siete a steny na zachytávanie odpadu vo vodných útvaroch, ako sú rieky alebo aj vodné nádrže. Na tieto aktivity však chýba personál, je nedostatok kapacít na spracovanie zeleného odpadu či nedostatok skládkovania a spracovania nebezpečného odpadu.

Podujatie zamerané na odpad, odpad v prírode a jeho minimalizáciu

Na podujatí Národný okrúhly stôl odborníci v rámci projektu Tid(y)Up prednášali na témy čistenia riek od odpadu v rámci dobrovoľníctva, ako sa rieši problém odpadov v tokoch riek, o odpadovom hospodárstve na Slovensku a o problémoch odpadového hospodárstva v samosprávach.

 

Zvyšovanie povedomia

Riešením by mohlo byť zvyšovanie povedomia detí na školách separovaním odpadu na školách a vysvetľovaním (aj verejnosti), že odpad nepatrí do prírody, ale do koša. V tomto prípade musí byť návod na separáciu a potrebu využitia odpadu ako suroviny viditeľný v každej obci – v škôlkach, školách, autobusových staniciach, v autobusoch, na webovej stránke obce.

 


Sociálni pracovníci v rómskych osadách by mali osobne a denne pracovať s Rómami a vysvetľovať im, že odpad do prírody nepatrí. Ide o veľký problém v mnohých oblastiach východného Slovenska.


 

Zbytočné čistenie prírody

Zástupcovia organizácií, inštitúcií a obcí sa v rámci diskusie okrúhleho stola zhodli na tom, že v prírode je potrebné vykonávať čistenia, aby sa zabránilo kontaminácii podzemných vôd a pôdy. Tým bude prostredie aktraktívnejšie aj pre cestovný ruch.

 

Čo by mohlo byť riešením na vykonávanie čistenia

 

  • Miestne marginalizované komunity by mali byť zapojené do čistenia, aby zmenili svoje myslenie a zvýšili povedomie o odpade.
  • Štát by sa mal podieľať na odstraňovaní neidentifikovateľného odpadu.
  • Slovenský vodohospodársky podnik š.p. by mal byť zodpovedný za nezákonne umiestnený odpad vo vodných cestách – musí však na túto činnosť dostávať finančné prostriedky.
  • Na to aby čistenie prírody bolo možné zaplatiť z pokút za nelegálny odpad, sú potrebné legislatívne zmeny.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík