title

Blog

Teória vsakovania

Základné predpoklady

Na strešné plochy dopadá dážď po čas D (min) intenzitou rD(n) (lit/sec.ha). Dažďové zvody následne vodu zo striech odvádzajú do podzemného vsakovacieho priestoru zloženého z Drenblokov DB, pričom sem privedie isté množstvo vody (litre), ktoré závisí od veľkosti strechy, dĺžky trvania dažďa a jeho intenzity.

 

Meteorologické tabuľky

Meteorologické stanice (na Slovensku ich prevádzkuje SHMÚ) dlhodobo merajú zrážky a výsledky pozorovania vydávajú vo forme tabuliek – pre rôzne doby trvania (od 5 min. – do 180 minút) a rôzne periodicity dažďa (1x za rok, 1x za 5 rokov, 1x za 10 rokov….až 1 x 100 rokov)

Na Slovensku je celkove 68 meteorologických zrážkomerných staníc a výsledky merania sú zhrnuté v doteraz stále platnej práci: ZBORNÍK PRÁC hydrometeorologického ústavu v Bratislave , Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 1973

Tabuľku najbližšej zrážkomernej stanice k stavbe treba mať k dispozícii, ak v danom mieste nie je meteorologická stanica.

Periodicita výpočtových zrážok sa volí podľa rizika – podľa výšky prípadných škôd spôsobených zaplavením okolia. Pre rodinné domy sa uvažuje periodicita zrážok pre pravdepodobnosť intenzity dažďa n = 0,5, čo je periodicita raz za 2 roky, pre obchodné centrá, priemyselné areály a obytné súbory, sa volí periodicita n= 0,2, čo je raz za 5 rokov (5-ročný dážď).

Pre centrá miest sa volí periodicita 0,01, čo je raz za sto rokov (100-ročný dážď).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri stanovovaní rizika zaplavenia plôch treba zohľadniť aj sklon plôch v blízkosti objektov km bude odvádzaná prebytočná voda , pretože aj malé množstvá vody stečené do jedného priestoru môžu spôsobiť veľké škody.

Strecha

Materiál striech môže byť z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny vplyv na odtok vody zo strechy. Zatiaľ čo zatrávnené strechy značnú dažďa absorbujú, iné strechy pokryté napríklad glazovanými škridlami odvedú dažďovú vodu takmer na 100%.

No Comment

3

Post A Comment

0

Košík