title

Blog

Riešenia pre odvodňovanie lesa

V predošlom článku sme sa venovali umelo vytvoreným svahom a príčinám povodní.

Riešením, ako trvalo zamedziť nežiadúcemu povrchovému odtoku dažďovej vody a odplavovaniu úrodnej pôdy z lesov predstavujú vodozádržné stavby.

 

Je veľmi dôležité prijať nasledujúce opatrenia:

 

  • Rekultivovať lesné cesty odstraňovaním odtokových priekop. Ponechať ich iba tam, kde je ohrozená stabilita cesty.
  • Odstrániť priepusty. V miestach, kde vyteká prameň zo svahu nad cestou, je potrebné ich ponechať (s malou priekopou nad cestou).
  • Neodkladne po ťažbe odstrániť približovacie lesné cesty priečnym narušením zhutnenej zeminy vhodným rýpadlom, proti svahu a proti prúdu vody.
  • Pri projektovaní lesných ciest a ich výstavbe je potrebné myslieť na rozptyľovanie dažďovej vody do porastov vo svahu pod cestou.
  • Riešiť rozptyľovanie vody vo svahu.
  • Rekultivovať každý m² lesnej pôdy, ktorá bola poškodená mechanizmami pri ťažbe.
  • Zadržiavať dažďovú vodu, aby sa dala využiť v mieste kam dopadla pri zrážkach alebo ju rozptyľovať v lesných porastoch.
  • Obmedziť budovanie protipovodňových hrádzí.
  • Realizovať pozorovania v horách ako sa dažďová voda správa na novovybudovaných lesných cestách…

 

Vodozádržné stavby

 


Voda vsakuje do zeme, vytvára si kanáliky na podpovrchový odtok a postupne sa dostáva ku prameňom a do spodných vôd.


 

Riešenie ako zamedziť nežiadúcemu povrchovému odtoku dažďovej vody:

 

 


Upravené lesy efektívne zachytávajú vodu.


 

Nad umelo vytvorenými svahmi, nad cestami, lesnými cestami a diaľnicami  je nevyhnutné prekopať zeminu v šírke cca 1m,  do hĺbky 2 až 4 metre po vrstevnici, vo vzdialenosti 5-20 metrov nad umelým svahom.

Na spodnú časť vykopanej jamy je potrebné ešte vložiť nepriepustnú fóliu, aby sa voda nedostala z prekopanej zeminy v jame do pórov pod jamou.

Voda takto vsiakne do rozkopanej pôdy a postupne do pórov v nižších vrstvách zeme.

 


Rozrušené zhutnené miesta zarastú rastlinami a postupne budú splývať s okolitou krajinou. Časom vzniknú malé jazierka, ktoré budú lákať ľudí, vtáky a okolitú zver.


 

Riešenie so vsakovacími blokmi:

 

V pozdĺžne prekopaných jamách môžu byť použité – vložené aj vsakovacie bloky, ktoré vodu zabrzdia, voda spadne na spodok jamy kde už vsakuje do podložia a dostane sa takto pod povrch.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík