title

Blog

Prečo recyklovať vodu

Znižovaním množstva použitej vody a jej opätovným využívaním prispievame k ochrane životného prostredia ale zároveň aj šetríme peniaze. V zahraničí sa recyklácia vody považuje za ekologickú a ekonomickú formu ochrany prírody. Na Slovensku však recyklácia vody ešte príliš neprerazila.

Sladká voda sa považuje za obnoviteľný zdroj, no jej využívanie v niektorých regiónoch prevyšuje schopnosť prírodných procesov obnovovať jej zásoby.

 


Kolobeh, v rámci ktorého sa voda opätovne využíva, zahŕňa vyparovanie, kondenzáciu a opakované zhromažďovanie. Voda z jazier, oceánov, riek a iných vodných plôch sa neustále vyparuje, para z vodných plôch kondenzuje do oblakov, čo spôsobuje zrážky. Zrážky sa na Zemi zhromažďujú a proces recyklácie sa začína odznova.

 

Recyklácia vody

V súčasnosti väčšina domácností používa pitnú vodu takmer na všetko. Štúdie však ukazujú, že približne 2,2 miliardy svetovej populácie (tretina populácie) nemá k čistej pitnej vode prístup. Recyklácia splaškovej vody a zber dažďovej vody môžu spotrebu pitnej vody radikálne znížiť.

 


Odpadová voda je bohatá na uhlík a živiny a pri správnom zbere a spracovaní by mohla poskytnúť nový zdroj vody, hnojiva ale aj energie.

 

Výhody opätovného využívania vôd

 

Ochrana životného prostredia
Znížením spotreby vody znížime aj výdavky na jej čistenie a množstvo energie. Menšia spotreba energie zároveň znamená menšie množstvo skleníkových plynov, ktoré sa dostávajú do atmosféry. Tie môžu byť príčinou klimatických zmien a chorôb.

Rizikom je aj preniknutie znečistenej vody do vodných tokov, čo má za následok vznik mŕtvych zón. Ide o kontaminované oblasti oceánov, morí a riek…

 

Zlepšenie udržateľnej budúcnosti
Recyklácia vody je jedným z kľúčových elementov udržateľnej budúcnosti. Poľnohospodárstvo je najväčším spotrebiteľom vody. Využívanie odpadových vôd na účely zavlažovania môže zmierniť tlak na dopyt po vode, ktorá je potrebná na zabezpečenie poľnohospodárskych činností a potravinovej bezpečnosti.

 

Minimalizovanie prepravy vody
Obmedzením spotreby vody môžeme znížiť množstvo času a energie vynaloženej na jej dodávku. Recyklovaná odpadová voda ale aj dažďová voda, predstavujú nákladovo efektívne riešenie, ktoré znižuje nároky a zaťaženie zdrojov sladkej vody.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík