title

Blog

Povodne spôsobili škody za vyše 6,5 miliónov eur

Povodne spôsobili v druhej polovici roka 2021 na Slovensku škody za vyše 6,5 miliónov eur.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spoločne s Ministerstvom vnútra SR na rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021. V sledovanom období sa vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia zapríčinený dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok.

MŽP pod vedením Jána Budaja presadzuje zmeny, ktoré slúžia ako prevencia pred povodňami.

 


Kľúčovým dokumentom je Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.


 

Dôležité opatrenia pre zadržiavanie vody v krajine a sídlach v koncepcii

Ochrana inundačných území, uplatňovanie prírode blízkych postupov pri obhospodarovaní lesov, vykonávanie opatrení na lesnej dopravnej sieti, ktoré budú minimalizovať a spomaľovať odtok vody z lesných pozemkov a tiež uplatňovanie environmentálne vhodných poľnohospodárskych postupov a mozaikovité využitie krajiny. Pôjde predovšetkým o uplatňovanie hlbokej orby, alebo zaorávanie po vrstevnici. To všetko pomôže pri prevencii pred povodňami.

Povodne v druhej polovici minulého roka 2021 spôsobili škody vo výške 6 571 308 eur. Z toho boli škody na majetku fyzických osôb 120 746 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 739 898,00 eur, na majetku obcí 3 224 364 eur, na majetku vyšších územných celkov 2 077 000 eur a na majetku štátu 409 300 eur.

V druhom polroku bolo povodňami zasiahnutých 6 krajov, okrem Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

Výraznejšie vzostupy hladín boli zaznamenané 1. augusta 2021 na tokoch v povodiach stredného Váhu, horného Váhu a hornej Nitry. Neskôr ďalšia vlna silných búrok priniesla vzostupy vodných hladín najmä na prítokoch horného Váhu a v povodí horného Hrona.

Záver augusta poznačilo chladné a vlhké prúdenie zo severných smerov. Výšková tlaková níž priniesla vysoké úhrny najmä na severné návetria hôr.

Trvalé zrážky spojené s nasýtenosťou povodí spôsobili vzostupy vodných hladín v povodiach Kysuce, Oravy, či horného Váhu.

Mesiac december v roku 2021 nepriniesol významnejšiu povodňovú situáciu. Boli však zaznamenané vzostupy vodných hladín z topiaceho sa snehu a dažďa. Bolo to najmä v hornatejších povodiach, na tokoch Východoslovenskej nížiny, topiaci sa sneh z ukrajinských Karpát, prípadne na Dunaji – topiaci sa sneh v Alpách.

 


V rokoch 2016 až 2021 vznikli škody v dôsledku povodní za vyše 41 mil. eur. Rozsah zaplaveného územia Slovenska predstavoval vyše 12 tisíc ha. Z tohto pohľadu bol rekordný rok 2021, keď došlo k zaplaveniu vyše 4 000 ha územia.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík