title

Blog

Poruchy chodníkov a vozoviek

Plochy okolo domu, ako sú chodníky, sokle, zelené plochy … musia tvoriť ďalšiu (akoby) strechu a preto musia byť od domu dôsledne vyspádované.

Stáva sa, že tieto plochy si po čase sadnú. Podložie poklesne a na plochách prístupových chodníkov, môžu časom vzniknúť rôzne nepríjemné zníženiny, kde sa hromadí a steká dažďová voda. Nebezpečné je to hlavne v zime, kedy voda môže zamrznúť a po následnom nasnežení sa môžu zmeniť na príčinu vážnych zlomenín.

Takéto poklesnuté plochy majú často popukaný povrch. Cez pukliny sa nazhromaždená dažďová voda vsakuje do podložia. Vsakovanie spôsobuje vyplavovanie a mäknutie podložia a rozpúšťanie jemných častí, ktoré sú príčinou trvalého postupného poklesávania týchto plôch. V zimnom období dochádza k praskaniu pevného povrchu. Vplyvom objemovej rozťažnosti ľadu v trhlinách a mikrotrhlinkách sa poškodenie povrchu zrýchľuje a dochádza k vytváraniu dier.

Všetky pukliny v asfalte musia byť v lete zaliate a opravovať sa musí aj spádovanie komunikácií v okolí objektov. Kontrolu kvality opráv je potrebné vykonávať počas dažďa, alebo hneď po daždi a nie v čase sucha.

Chodníky

Chodníky pre peších musia byť vždy vyššie, ako sú okolité plochy – dažďová voda z chodníka musí mať vždy možnosť odtiecť do zelenej plochy. Iba tak zostanú chodníky počas dažďov používateľné a po daždi čisté. Odvod vody z chodníkov môžu vyriešiť prerušované obrubníky Ekodren, ktoré zabezpečia bezproblémový odvod dažďovej vody do zelene. Rýchlejší odvod vody umožní aj použitie vsakovacieho bloku Drenblok.

 


Tok dažďovej vody z komunikácií na trávniky zlepší vlhkostný režim trávnikov.


 

Trávnaté plochy

Odvodu vody z trávnatých plôch treba venovať tiež pozornosť. Z trávnatých plôch nemá na pevné plochy a komunikácie vytekať voda. Zlé vyspádovanie trávnikov a chybné vyvyšovanie trávnikov nad úroveň komunikácií spôsobuje znečisťovanie komunikácií blatom a po uschnutí prachom. Trávnaté plochy treba systémovo znižovať pod úroveň chodníkov a komunikácií.

 

Parkoviská

Vodu z parkovísk je možné zaúsťovať do vsakov a nie do verejnej kanalizácie. Pri určitom počte zaparkovaných áut sa predpisuje inštalovanie predsadenej ORL – ktorú môže nahradiť pre každý cestný vpust lokálny odstraňovač ropných látok Ekodren CRC. Ten sa vkladá priamo do cestného vpustu.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík