title

Blog

Plán budovania retenčných jazierok v TTSK

Trnavský samosprávny kraj plánuje budovať retenčné jazierka na zadržiavanie dažďovej vody

Zadržiavanie vody v krajine výrazne prispieva k zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu prehrievania zemského povrchu.

 


Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať ju tam čo najdlhšiu dobu, je neľahká úloha.

Alternatívou zadržiavania dažďovej vody je budovanie retenčných jazierok a výsadba vhodných druhov rastlín.

Žijeme v dobe stavieb, obklopení veľkým množstvom spevnených plôch. Tieto nepriepustné povrchy zabraňujú prirodzenému vsakovaniu dažďových vôd do pôdy. Počas dažďov je voda vo veľkom objeme odvádzaná kanalizáciami priamo do vodných tokov, kde sa najmä počas prívalových dažďov prejavuje formou povodní.

Vylepšovaním dopravnej infraštruktúry a zlepšovaním bezpečnosti cestnej premávky dochádza k prerábaniu fungujúceho systému s prirodzeným odvodnením do priekop alebo priľahlých trávnatých plôch. Vodu tak odvádzame do kanalizácie.

Riešením by mohlo byť budovanie zádržných  retenčných jazierok pri cestách.  Zrážková voda z  ciest by bola do nich odvádzaná. Toto by výrazne prispelo k protipovodňovým opatreniam, k doplneniu podzemnej vody a k estetike prostredia. V neposlednom rade by to prispelo aj k dosiahnutiu finančných úspor.

Je pre nás výzvou dosiahnuť, aby sme raz mohli všetky dažďové vody z ciest odvádzať a zadržať v okolí miesta, kde padli. Pri dnešnom rýchlom tempe budovania chodníkov a cyklociest už v mnohých prípadoch technicky nie je možné vodu do priekop a okolitého terénu odvádzať.

 


Cesta pokroku  však nie je jednoduchá a neobíde sa bez vynaloženia úsilia a finančných prostriedkov.

 

Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje prebudovanie nespočetného množstva systémov uličných vpustí, vybudovanie siete drenážnych kanálov a podzemných potrubí a v neposlednom rade získanie vhodných miest na vybudovanie takýchto zariadení.

Jazierko musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo vstup relatívne veľkému množstvu vody, no zároveň musí disponovať systémom vypúšťania, ktorý bude regulovaný, obmedzený a fungujúci len počas silných búrok.

Prebytočná voda v čase prívalov dažďa musí byť z jazierka odvedená do blízkeho toku alebo širšieho okolia, zároveň musí jazierko okrem svojej hlavnej funkcie plniť aj funkciu estetickú a byť prínosom pre lokalitu, v ktorej je vybudované.

Túto víziu na budovanie retenčných jazierok musíme pretavovať v skutočnosť už pri odsúhlasení podmienok v stavebných konaniach. Je potrebné apelovať na investorov stavieb, aby aj oni prispievali k záchrane prírody. Namiesto plánovaného odvádzania vôd do kanalizácie môžu budovaním jazierok pomôcť svojmu okoliu.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík