title

OP aktualizacia

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DR Unit, spol. s r. o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B (ďalej len“ VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spoločnosťou DR Unit, spol. s r. o. (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľom.

Úvodné ustanovenia

a. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností dodávateľa a objednávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.

b. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj tovaru alebo zhotovenie diela dodávateľom, na základe objednávky objednávateľa a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi dodávateľom a objednávateľom v súvislosti s dodaním tovaru alebo zhotovením diela, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom.

c. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi dodávateľom a objednávateľom, týkajúcich sa dodania tovaru alebo zhotovenia diela, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

d. Odoslaním objednávky dodávateľovi s povinnosťou úhrady objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://www.ekodren.sk/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom dodávateľa (https://www.ekodren.sk/reklamacny-poriadok).

1. Objednávka

a. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom, na základe zmluvy (objednávky). Objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

b. Spotrebiteľom je objednávateľ – fyzická osoba, ktorá neuzatvára a neplní zmluvu s dodávateľom v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

c. Dodávateľ sa zaväzuje, podľa vôle objednávateľa uvedenej v objednávke, buď dodať predmet zmluvy podľa objednávky objednávateľa spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP a objednávateľ sa zaväzuje tento predmet a prípadné iné služby s predmetom spojené prevziať, riadne potvrdiť prevzatie a v lehote splatnosti uhradiť kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „predaj tovaru“) alebo sa dodávateľ zaväzuje vykonať podľa objednávky objednávateľa dielo, a to podľa ponuky dodávateľa a objednávateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi vykonanie diela, toto dielo a prípadné iné služby s dielom spojené prevziať, riadne potvrdiť prevzatie diela dodávateľovi v lehote splatnosti uhradiť cenu za dielo (ďalej len „zmluva o dielo“). Pri kúpnej zmluve sa ďalej použije „kúpna cena“ ako cena za objednaný tovar a pri zmluve o dielo sa ďalej použije „cena za dielo“ ako cena za tovar a vykonanie montáže. Oba prípady je možné nahradiť pojmom „cena“.

d. Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej dodávateľom. V objednávke objednávateľ musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to v prípade objednávateľa – podnikateľa: 1. Názov
objednávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené) 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa, 6.
Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu a v prípade objednávateľa – spotrebiteľa: 1. Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, 2. Dátum vystavenia, 3. Označenie tovaru a objednané množstvo, 4. Miesto určenia a požadovaný dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa (v prípade ak sa jedná o inú osobu ako objednávateľ), 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Meno a priezvisko osoby poverenej a oprávnenej na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

e. Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom, elektronickou formou (e-mailom), alebo telefonicky na adresu dodávateľa.

f. Potvrdením objednávky zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom – podnikateľom uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zmluva o dielo v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak je objednávateľom spotrebiteľ, potvrdením objednávky zo strany dodávateľa je medzi dodávateľom a objednávateľom uzatvorená kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zmluva o dielo v zmysle ustanovením § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany dodávateľa, ktoré môže byť odoslané poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo odovzdanie tovaru dodávateľom objednávateľovi alebo odovzdanie tovaru prvému dopravcovi pre objednávateľa.

g. Spolu s potvrdením objednávky je dodávateľ oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru (preddavok) vo výške určenej dodávateľom. V prípade, ak objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

h. Objednávateľ je povinný v objednávke skontrolovať správnosť objednaného tovaru a uvedených údajov pred odoslaním objednávky.

2. Dodacie podmienky

a. Dodávateľ dodá tovar, resp. vykoná dielo v mieste určenom objednávateľom v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Náklady na dopravu znáša objednávateľ.

b. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru.

c. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodávkami tovaru, najmä o čase dodania tovaru.

d. Ak dodávateľ zasiela objednaný tovar prostredníctvom prepravcu, splní si svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním na prepravu. Dodávateľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním objednávateľovi v mieste ním určenom v objednávke, ak nie je dohodnuté písomne inak. Tovar je dodaný, resp. dielo je vykonané aj vtedy, ak objednávateľ odmietne tovar alebo dielo prevziať, alebo ak sa nezúčastní preberacieho konania, napriek tomu, že bol objednávateľ dodávateľom o dodaní tovaru alebo vykonaní diela upovedomený.

e. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodaním tovaru a vykonaním diela (najmä o čase dodania tovaru alebo čase vykonania diela). Pri prevzatí
tovaru, resp. diela je objednávateľ povinný písomne potvrdiť odovzdanie tovaru alebo vykonanie diela v preberacom protokole. Tovar, resp. dielo je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za objednávateľa na základe zákona alebo osobitného splnomocnenia, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste
dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar. Ak preberací protokol podpisuje osoba, ktorá koná v mene/za objednávateľa, uvedie v ňom svoje údaje a funkciu (meno a priezvisko). Takto prevzatý tovar alebo dielo sa na účely týchto VOP považujú za riadne prevzaté.

f. Dodávateľ odosiela tovar objednávateľovi, resp. vykoná dielo po úhrade celej kúpnej ceny alebo ceny za dielo na účet dodávateľa, pokiaľ sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak.

g. Presný čas a termín dodania tovaru a vykonania diela určuje dodávateľ po dohode s objednávateľom. Dodávateľ môže dodať tovar alebo vykonať dielo aj predčasne, ak s tým objednávateľa oboznámi a ten s tým súhlasí.

h. Pokiaľ objednávateľ neumožní dielo vykonať v čase do 7 (siedmich) dní od oznámenia o možnosti vykonať dielo, je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa náklady spojené s uskladnením tovaru určeného na vykonanie diela a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za tovar za každý deň omeškania objednávateľa s umožnením vykonať dielo a dodávateľ má právo v takomto prípade dielo nevykonať až do uhradenia týchto nákladov.

i. Objednávateľ je povinný pripraviť a zabezpečiť miesto vykonania diela tak, aby mohol dodávateľ dielo vykonať. Objednávateľ výslovne a neodvolateľne súhlasí so vstupom pracovníkov alebo poverených alebo spolupracujúcich osôb
dodávateľa do priestorov, kde sa má dielo vykonať v súvislosti s vykonaním diela alebo v súvislosti s prehliadkou pred vykonaním diela. Prehliadku pred vykonaním diela môže vykonať dodávateľ alebo osoba ním poverená a to na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom.

j. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu odoslania tovaru objednávateľovi alebo vykonania diela na mieste určenom objednávateľom.

k. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, resp. vykonanie diela okrem iného aj vtedy, ak jej oneskorenie je zavinené prepravcom alebo treťou osobou, udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov objednávateľom, prípadne omeškaním úhrady kúpnej ceny alebo ceny za dielo zo strany objednávateľa.

l. Ak nie je možné dodať tovar pri prvom pokuse o doručenie objednávateľovi alebo objednávateľ neuhradí celú kúpnu cenu alebo cenu za dielo dodávateľovi v dohodnutom čase, dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od objednávateľa všetky účelne vynaložené náklady na prepravu tovaru a jeho vrátenie späť dodávateľovi, vrátane zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny alebo ceny diela. Tovar bude vrátený späť dodávateľovi, ktorý má právo predať tovar tretej osobe. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak objednávateľ za tovar zaplatil celú kúpnu cenu alebo cenu za dielo prostredníctvom platby na účet dodávateľa, avšak v dôsledku nemožnosti zastihnutia objednávateľa prepravcom alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru, je dodávateľ oprávnený započítať skladné ako aj zmluvnú pokutu s kúpnou cenou alebo cenou za dielo zaplatenou objednávateľom.

3. Odstúpenie od zmluvy

a. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávate náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru aj náklady na prepravu tovaru, ak pôjde o tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

b. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo od zmluvy o dielo z dôvodu vypredania zásob, nemožnosti montáže z technických alebo personálnych príčin, z nemožnosti dopravy alebo problémov na strane prepravcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného objednávateľom prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v dohodnutej lehote, alebo v dohodnutej cene, alebo ak objednávateľ zaplatil kúpnu cenu alebo cenu za dielo bezhotovostným prevodom a kúpna cena alebo cena za dielo nebola pripísaná na účet dodávateľa do 14 pracovných dní po vystavení faktúry. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. poštovou poukážkou).

c. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa I) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo II) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu, alebo III) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto odseku.

d. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúceho odseku.

e. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Dodávateľ však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s dodávateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Dodávateľovi.

f. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar späť dodávateľovi alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

g. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

h. Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa tohto článku VOP, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, zo strany spotrebiteľa podľa odsekov c. až h. tohto článku VOP sa nevzťahuje na zmluvu o dielo uzatvorenú medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom. Od zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, môže spotrebiteľ odstúpiť iba z dôvodov ustanovených v príslušných právnych predpisoch a to najmä v Občianskom zákonníku.

4. Zodpovednosť za vady

a. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar, resp. dielo alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare (diele), pričom sa prihliadne na povahu tovaru (diela). Objednávateľ je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu zásielky alebo tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu (ďalej len „zjavné vady“), tieto zjavné vady reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi. O rozsahu zjavných vád musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s vadným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dodávateľa. V prípade, ak objednávateľ bez zbytočného odkladu nevykoná zápis o rozsahu zjavných vád, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak dodávateľ nezodpovedá za tieto zjavné vady tovaru.

b. V prípade, ak tovar bude mať vady, je objednávateľ povinný podať dodávateľovi správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako vadu zistil. Objednávateľ je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

c. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých objednávateľ v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo.

d. Dodávateľ a objednávateľ – podnikateľ sa dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že dodávateľ zodpovedá len za také vady, ktoré má tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

e. Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou alebo montážou zo strany objednávateľa, prípadne tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil montáž alebo manipuláciu s tovarom s výnimkou osôb poverených dodávateľom. Rovnako nie je možné uplatniť reklamácie alebo zodpovednosť za vady v prípade, ak objednávateľ vykoná montáž alebo spracuje tovar sám alebo prostredníctvom tretích osôb a v dôsledku takejto neodbornej montáže alebo manipulácie vznikne na tovare vada.

f. Dodávateľ nezodpovedá žiadnym spôsobom za stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie tovaru (diela) spôsobené, alebo vady tovaru (diela) vzniknuté, po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa okrem prípadu poskytnutej alebo
dohodnutej záruky za akosť.

g. Reklamáciu a práva z vád tovaru a vykonania diela uplatňuje bezodkladne objednávateľ písomne u dodávateľa. Objednávateľ je povinný kúpu tovaru alebo objednania diela preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od dodávateľa vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj potvrdeným záručným listom. Objednávateľovi sa právo z vád tovaru alebo diela nemôže priznať, ak dodávateľovi nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa objednávateľ o nich dozvedel alebo po tom čo objednávateľ po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru alebo diela, ktorú je povinný uskutočniť.

h. Nároky zo zodpovednosti za vady sú:

 a) ak je dodaním tovaru alebo vykonaním diela porušená zmluva nepodstatným spôsobom (teda v prípade, ak je vada odstrániteľná) a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, objednávateľ môže:

  i. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, opravu a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo

  ii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (z ceny za dielo).

 b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo § 507 Občianskeho zákonníka), objednávateľ môže:

  i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

  ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

  iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (ceny za dielo) alebo

  iv. odstúpiť od zmluvy.

j. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. V opačnom prípade má objednávateľ nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
k. V prípade ak povaha diela neumožňuje jeho vrátenie alebo odovzdanie dodávateľovi sa objednávateľ nemôže domáhať vykonania náhradného diela.

l. Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany objednávateľa, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.

m. Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady – reklamácie je upravený v reklamačnom poriadku (https://www.ekodren.sk/reklamacny-poriadok).

n. Pokiaľ objednávateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu podľa tohto odseku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

o. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP s dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ).

p. Ak sú na alternatívne riešenie sporu podľa odsekov n. a o. tohto článku VOP príslušné viaceré subjekty, objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

q. Zodpovednosť za vady tovaru alebo diela objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka, s výnimkou osobitných dojednaní v Objednávke, ustanovení tohto článku týchto VOP, ktoré majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zodpovednosť za akosť – záruka

a. Dodávateľ preberá záruku za akosť len v prípade, ak vydá objednávateľovi osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť.

b. Zárukou za akosť tovaru preberá dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

c. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. V prípade poskytnutia záruky za akosť je dodávateľ povinný vydať objednávateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky.

d. Zodpovednosť dodávateľa za vady na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Dodávateľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol najmä:

I. poškodený mechanicky alebo inak, ak poškodenie nespôsobil dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil
svoj záväzok,

II. používaný na iný účel než aký bol tovar určený,

III. nesprávne uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami dodávateľa, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom užívania,

IV. vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššou mocou.

e. Dodávateľ nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

a. Kúpna cena za tovar je stanovená jednotlivo, dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočítava dodávateľ daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra.

b. Zástupca objednávateľa, ktorý vyplnil a podpísal v mene objednávateľa objednávku, týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí dodávateľa (ako veriteľa) v prípade, ak objednávateľ (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči dodávateľovi ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu dodávateľom v písomnej výzve.

c. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania platby na bankový účet dodávateľa alebo deň príjmu do pokladne dodávateľa.

d. Pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo ceny za dielo, dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny.

7. Výhrada vlastníckeho práva

a. Objednávateľ a dodávateľ si dohodli výhradu vlastníckeho práva. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením celej ceny.

b. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu alebo jej časť v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený žiadať od objednávateľa vrátenie dodaného tovaru. Objednávateľ je povinný dodaný tovar vrátiť dodávateľovi v lehote uvedenej vo výzve dodávateľa na svoje nebezpečenstvo a náklady. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 % z ceny a objednávateľ bezvýhradne súhlasí s tým, aby si dodávateľ vyzdvihol tovar v mieste kde sa nachádza a za týmto účelom splnomocňuje dodávateľa a ním poverené osoby na vstup do priestorov objednávateľa.

8. Nebezpečenstvo škody na tovare

a. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase: i. keď prevezme tovar od dodávateľa alebo ii. keď dodávateľ odovzdá tovar prvému dopravcovi alebo iii. keď neprevezme tovar od dodávateľa včas, v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

9. Ochrana osobných údajov a obchodné tajomstvo

a. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti DR Unit spol. s r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov, ktorú špecifikujeme v osobitnom súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ako aj v ďalších odsekoch týchto VOP a tiež v Zásadách spracovania osobných údajov (https://www.ekodren.sk/zasady-spracovania- osobnych-udajov).

b. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním objednávky, že má viac ako 18 rokov.

c. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DR Unit, spol. s r. o., IČO: 44 099 649, so sídlom Nová 15, 902 03 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 52053/B), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť DR Unit spol. s r.o. môže kontaktovať zákazník na: e-mailovú adresu dr-unit@dr-unit.sk, telefónne číslo 033/640 1515.

d. Práva dotknutej osoby:

– Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

– Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti DR Unit, spol. s r. o. :

i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska

ii. zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti iii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

iv. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

v. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

10. Doručovanie

a. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresa. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom kedy bola zásielka vrátená poštou a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.

b. Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty, sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e –mailu alebo faxu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e- mailu alebo faxu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu alebo faxu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.

11. Záverečné ustanovenie

a. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi dodávateľom a objednávateľom pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c. Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar, ktorý kúpil od dodávateľa bude v prípade ďalšieho predaja, predávať iba slovenským subjektom a iba na území Slovenskej republiky.

d. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

f. Dodávateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a ceny tovaru alebo diela. Zmena VOP musí byť objednávateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo uverejnením na webovej stránke dodávateľa. Dodávateľ nemôže zvýšiť cenu tovaru alebo diela počas lehoty, v ktorej je touto cenou viazaný podľa ustanovení týchto VOP (v lehote splatnosti faktúry alebo preddavkovej faktúry na základe objednávky objednávateľa). Znížiť cenu tovaru alebo diela môže dodávateľ kedykoľvek. Zmena VOP alebo ceny sa považuje za oznámenú dňom doručenia elektronického oznámenia objednávateľovi.

g. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo ceny tovaru alebo diela, má právo odstúpiť od zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy v lehote do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo ceny, najneskôr však do momentu prevzatia dodaného tovaru alebo vykonaného diela. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.

h. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.03.2023.

0

Košík

NOVÝ KATALÓG 2023