title

Blog

Narábanie s dažďovou vodou – žľaby, dažďové zvody, lapače strešných splavenín

Majitelia a správcovia objektov musia z času na čas, najmä pri prívalových zrážkach obísť objekt a všímať si, čo robí zrážková voda – odkiaľ priteká, kam odteká a čo so sebou prináša.

 


 

Žľaby nesmú byť hrdzavé a deravé. Z prehrdzavených žľabov padá voda z veľkej výšky a pri dopade sa rozstrekuje. Nadzemné obvodové múry môžu byť vodou zvlhčované až do výšky 60 cm. Voda môže prenikať štrbinami v stene až k základom budov cez murivo základov, pričom podzemné priestory môžu vlhnúť. Staršie pozinkované žľaby musia byť ošetrené náterom proti korózii.

Do žľabov je výhodne osadiť sieťky proti listom Ekodren Stop listom, ktoré chránia dažďové žľaby pred zanesením listami a tiež splaveninami zo strechy. V zimnom období sieťky Ekodren Stop listom účinne predchádzajú vytváraniu cencúľov.

Netesnosť strechy, či dažďového žľabu môže spôsobiť poškodenie pod ním sa nachádzajúcich omietok – v zime voda v omietke zamrzne a spôsobí jej odpadnutie. Voda z roztápajúceho sa snehu a ľadu, ktorá preteká cez žľaby, môže stekať po fasáde, vniknúť pod strešnú krytinu či dokonca  zatiecť aj do interiéru.

 


Uchytenie dažďových zvodov na fasádu a ich tesnosť  je potrebné kontrolovať.


 

Zabránenie spätného zaplavenia kanalizácie.

Počas prívalových dažďov dochádza k vzdutiu vo verejnej kanalizácií. Je vhodné dažďovú kanalizáciu pred napojením na verejnú kanalizáciu vybaviť spätnou klapkou – ktorá objekt ochráni pred spätným vzdutím.

 


 

Lapače strešných splavenín majú dôležitú čistiacu a bezpečnostnú funkciu. Mali by byť inštalované v mieste zaústenia zvislých zvodov do zeme a ich horné dvierka musia byť odklápateľné a funkčné. Lapače musia byť správcom budov pravidelne čistené.

ekodren, lapač strešných splavenín

V prípade používania vsakovania dažďových vôd treba používať skutočné lapače strešných splavenín. Lapač strešných splavenín Ekodren – Gaiger je vhodný na filtráciu dažďových vôd pred vsakovacím zariadením.

Pri prívalových dažďoch sa z bezpečnostných dôvodov horné dvierka lapačov tlakom prebytku vody vždy odklopia, aby tade mohla voda vytiecť na povrch. Vytekajúci prebytok vody odteká smerom od objektu a nepreniká cez špáry k základom objektu.

Je potrebné overiť a skontrolovať spádovanie priliehajúceho terénu ale aj kvalitu (nepriepustnosť) pevných povrchov. Poklesom terénu a mrazovým pôsobením, dokáže dažďová voda prenikať až k základom budovy.

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík