title

Blog

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda schválila Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády.

 


Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR spolu s odborníkmi z dotknutých rezortov, zástupcov vedecko-výskumných pracovísk, zástupcov priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, samospráv a mimovládnych organizácií.

 

Hlavné poslanie koncepcie

 

  • zabezpečiť postupné obnovenie poškodených vodných útvarov
  • zastavenie znečisťovania vôd a poklesu množstva podzemných vôd
  • zabezpečenie dostatku pitnej vody v regiónoch

 

Koncepcia definuje desať prioritných oblastí, ktoré na seba nadväzujú. Ku každej oblasti priraďuje ciele, opatrenia a časový rámec ich plnenia. Opatrenia sa zameriavajú na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu pred povodňami, ako aj ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

Koncepcia reaguje aj na súčasné výzvy vodného hospodárstva napríklad v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd, či výstavby malých vodných elektrárni.

Prijatie koncepcie podmieňuje aj čerpanie eurofondov z Programu Slovensko.


Zlepšením hospodárenia s vodou sa prispeje k zmierneniu negatívnych účinkov zmeny klímy.

 

Koncepcia sa podrobnejšie zameriava na Dunaj – náš a európsky veľtok. Spoločným menovateľom opatrení je udržateľné, vyvážené a koordinované využívanie Dunaja a jeho okolia bez toho, aby niektorá funkcia či nárok potláčala, respektíve ohrozovala iné funkcie a nároky.

Pri realizácii opatrení a financovaní konkrétnych investícií sa bude uplatňovať princíp „do no significant harm“ (výrazne nezhoršovať) vo vzťahu ku stavu vodných útvarov.

Každý projekt bude musieť zlepšovať stav vôd, alebo aspoň nezhoršiť. Preferované budú riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na stav vôd, ale aj na priaznivý stav rastlinných a živočíšnych druhov. Budú sa uprednostňovať aj preventívne opatrenia pred opatreniami na odstraňovanie následkov.

Zdroj: minzp.sk

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík