title

Blog

Hospodárenie s vodou – opatrenie 1. – vsakovanie vody do pôdy

Dlhotrvajúce suchá spôsobujú nedostatok vody v pôde i zníženie hladiny podzemnej vody. Ochrana pred suchom znamená zabezpečiť dostatok vody v pôde.

ZALIEVANIE
Zdrojom vody, vsakovanej do pôdy, môžu byť zrážky alebo iný zdroj vody (studňa, retenčná nádrž, nádoba), z ktorého je voda privedená k miestu vsakovania či zálievky. Pre závlahy je potrebné určiť zdroj vody, jeho výdatnosť (l/s) a kvalitu. Až na základe týchto údajov je možné určiť, či je zdroj vody postačujúci pre danú plochu, ktorú je potrebné zalievať.

VSAKOVANIE DO DEPRESIE
Podmienkou vsakovania vody je kvalitná pôda, ktorej fyzikálne vlastnosti umožnia prenikanie vody do pôdy. Kvalita pôdy závisí aj od kvality jej údržby, ako je prevzdušnenie, kyprenie, pieskovanie, oranie, hnojenie…

VSAKOVANIE DO PÔDY
Vytvorená terénna depresia umožní sústreďovanie povrchovej vody do jedného miesta. Vytvorí sa príležitostná mláka, ktorá potom postupne vsakuje do pôdy. Pri budovaní takýchto jednoduchých vsakovacích depresií sa nepoužívajú stavebné materiály.

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY
Ide o terénne depresie s výsadbami rôznych druhov rastlín, ktorých cieľom je zadržať dažďovú vodu zo striech, chodníkov, parkovísk … a zadržanú vodu postupne vsakovať do pôdy. Dažďové záhrady majú podobu líniových, plošných prvkov v parkoch, záhradách, pri chodníkoch. K nim je terén spádovaný tak, že dažďová voda je odvedená na plochy zelene a vsakuje do pôdy.

INFILTRAČNÉ PRIEKOPY
Vsakovacie rigoly sú zatrávnené terénne depresie, ktoré umožňujú sústredenie a vsakovanie vody. Hĺbka je min. 30 cm. Rigoly majú funkciu protieróznej priekopy, protipovodňového opatrenia i vodozádržného opatrenia. Voda priteká zo spevnených plôch, z terénu, zo svahov…

 


Uvedené vodozádržné opatrenia je vhodné doplniť vegetáciou ako sú stromy, kry a trávniky, ktoré podporujú zatienenie pôdy a tým ju chránia pred výparom. Opatrenia je vhodné doplniť aj o vsakovacie bloky, čím sa zvýši kapacita zadržanej vody.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík