title

Blog

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

 

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2023

 

Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta. 

 

Kto môže požiadať o finančný príspevok

 

  • Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
  • Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

 

Výška príspevku

 

  • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1,000€ na jedného žiadateľa.
  • Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.

 


Žiadosti sa podávajú v termíne od 15.8.2023 – 30.9.2023 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 12 000€.

Najneskorší termín odoslania a doručenia žiadosti spolu s prílohami je 30. september 2023 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Projekt je možné realizovať aj pred schválením žiadosti.


 

*Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až potom vytlačiť vo verzii pre tlač.

 

Príklady podporovaných opatrení

 

  • Vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (drenážne a vsakovacie systémy – povrchové, podpovrchové, dažďové záhradky).
  • Zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob (nákup produktov a zariadení na vsakovanie a filtrovanie, zásobníky dažďovej vody, retenčné nádrže, čerpadlá).
  • Realizácia vodopriepustných povrchov, nahradenie nepriepustných spevnených plôch za priepustné (napr. zatrávňovacia dlažba a pod.).
  • Realizácia vegetačných striech alebo „zelených“ stien na fasádach budov.
  • Vytvorenie systémov pre využívanie zrážkovej vody pre ďalšie činnosti (úžitková voda v domácnosti – sprchovanie, pranie, WC).

 

Ako požiadať o finančný príspevok?


Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme ↗︎, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie implementácie externého financovania
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte poznámku “Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou”.

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík