title

Blog

DRENBLOK DB – vsakovací blok

Drenblok DB – systém na vsakovanie dažďovej vody

Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie, sú povinný v zmysle § 37 odst.1 Vyhl.č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách platiť za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie odplatu – tzv. STOČNÉ.

Plochá strecha o rozmeroch 100 m2, je tak zaťažená za 10 rokov poplatkom vo výške 650 eur s DPH. Dažďová voda zvádzaná do verejnej kanalizácie zvyšuje množstvo vôd spracovávaných čističkami . V prípade prietrží kapacita verejnej kanalizácie sa prekročí a obsah kanalizácie sa vyleje do ulíc. Obce a mestá sa preto bránia nekontrolovanému odvádzaniu dažďovej vody do verejnej kanalizácie a odporúčajú zriaďovať stavebníkom vlastný systém pre vsakovanie dažďovej vody do zeme.

Drenblok DB je patentovo chránené zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody zvádzanej zo striech budov a zastavaných plôch do zeme. Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné množstvo dažďovej vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.

Montáž pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia geotextílie a uloženia Drenblokov. Zopnutím blokov sa garantuje tvar a tuhosť celého systému. Blok, zložený až z 5 vrstiev naukladaných na seba a z ľubovoľného počtu radov sa pred zahrnutím zeminou prekryje geotextíliou. Po zahrnutí zeminou je terén hneď pojazdný aj pre ťažké mechanizmy.

 

Drenblok DB nahrádza

 • staré štrkové trativody, ktorých objemová využiteľnosť predstavuje iba 15 – 25 %. Objem zemných prác a nutnosť deponovania vyťaženej zeminy na skládku klesá o 2/3.
 • vsakovacie rúry, oproti ktorým znižuje objem zemných prác až o 2/3 a výkopmi zasiahnutá plocha je iba zlomkom plochy so vsakovacími rúrami.

Systém Drenblok DB je flexibilne použiteľný pre všetky oblasti stavebníctva – pre rodinné domy (potreba 4 až 12 blokov), pre priemysel (30 až 3000 blokov).

 

Drenblok DB – prednosti systému

 • Likvidácia akéhokoľvek množstva dažďovej vody
 • Zníženie objemu nutných zemných prác a stavebných nákladov až o 70 %, žiaden triedený štrk
 • 1ks Drenblok DB nahradí 25 m drenážnej rúry
 • Rýchla a ľahká montáž – hmotnosť bloku je iba 12 kg
 • Dlhotrvajúca stálosť aj pri sadaní zeminy – spĺňa príslušné náročné predpisy RAL
 • Mnohostranné použitie – vsakovanie, udržiavanie hladiny spodnej vody, odvodňovanie pôdy, plynulé vsakovanie vyčistených odpadových vôd
 • Zásobník vody (pri obalení blokov vysoko pevnou PE alebo PVC fóliou ), vysúšanie murív a podláh pivníc …
 • Bloky majú garantovanú únosnosť (nosnosť až 10 ton/m2) – čo umožňuje umiestniť vsakovacie bloky aj pod budúce parkoviská.
 • Po zahrnutí ihneď pojazdné pre nákladné autá!

Technické údaje

Rozmery: Š 600 x D 600 x V 600 mm

Pripojenie potrubia: 4 x DN 150 a 4 x DN 110

Objem: 216 litrov

Využiteľnosť objemu: 95 %

Hĺbka uloženia: min.40 cm (bez dopravného zaťaženia) min.80 cm (dopravné zaťaženie 10 ton/ m2 = 100 kN/m2

 

Materiál

Recyklovatelný polypropylén (PP). Orientačné navrhovanie: 100 m2 plochej strechy = 4 – 8 ks drenblokov (podložie štrk, hrubý piesok)

No Comment

5

Post A Comment

0

Košík