title

Blog

Dažďové záhrady na zmiernenie zmeny klímy

Za posledné desaťročia sme štruktúru poľnohospodárskej krajiny zmenili natoľko, že krajina nám nielen vysychá, ale stráca sa z nej aj organická hmota, humus i živiny.

 


V minulosti sa pri spravovaní krajiny považovali mokrade, medze a remízky za prežitok. Tie údajne bráni efektívnejšiemu využívaniu poľnohospodárskej pôdy. Polia sa tak dnes po pár slnečných dňoch menia na púšť a dochádza aj k znižovaniu zásob pitnej vody. Vodohospodári a ekológovia si situáciu všímajú už dlhšie.


 

Jeden zo spôsobov, ako udržať vodu zo zrážok v krajine je budovanie dažďových záhrad. Do procesu ich budovania sa zapojilo aj Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Centrum spoločne so študentami stredných škôl Košického kraja z finančnej podpory KSK vytvorilo v roku 2021 14 dažďových záhrad. Ich plánom bolo, aby pribudli záhrady aj na ďalších verejných miestach (v okolí zariadení sociálnych služieb, múzeí, galérií a knižníc).

Jedna dažďová záhrada však zadrží iba časť vody zo striech a je viac menej výchovným prostriedkom a názorným príkladom pre študentov, ako zadržiavať dažďovú vodu. Pri dažďových záhradách sú umiestnené informačné panely, ktoré na tento účel slúžia. Okoloidúca verejnosť sa tak môže dozvedieť, koľko vody napríklad odtečie z danej strechy, koľko vsiakne a podporí zásobu podzemných vôd…

 

 

Zmierňujúce opatrenia

Samotné dažďové záhrady zmenu klímy nezastavia. Preto je veľmi dôležité aj samotné vysádzanie zelene v mestách, obciach a vo voľnej krajine. Medzi ďalšie vhodné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy patria rôzne retenčné nádrže, zelené strechy, vertikálne steny, ale aj terénne depresie (dajú vode čas na vsiaknutie), znižovanie emisií skleníkových plynov (v energetike, doprave a osobnej spotrebe).

Menšia spotreba elektrickej energie sa prejaví nielen v podobe nižších emisií skleníkových plynov ale aj nižšieho znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.

 


 

Vytvorte si na svojom pozemku podmienky pre vznik ekosystému, ktorý bude zároveň aj estetickým prvkom Vašej záhrady.

Ďalší zaujímavý článok o dažďových záhradách si môžete prečítať —> TU

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík