title

Ekodren

3

Vsakovanie z tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV. Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém Drenblok vsakovania vody z TČ. Voda ako zdroj…

2

Vsakovanie z čističky OV

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú…

3

DRENBLOK – vsakovací blok

Drenblok – systém na vsakovanie dažďovej vody Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie , sú povinný v zmysle § 37 odst.1 Vyhl.č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách platiť za odvádzanie zrážkových vôd do…

13

Vsak pre RD – návod

Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt typ ELWA / EKODREN položiť musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky DRENblokov. Dno stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na montáž do rovna vyrovná latou. Iná úprava podložia…

4

Vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinných domov

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody…

1

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie Pracovný postup POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov.   Vyhĺbenie pokusnej jamy Vytýčte plochu o rozmeroch 50 x 50 cm. Trávu z tejto plochy úplne odstráňte a následne prehĺbte jamu do hĺbky 50 cm.  …

3

Teória vsakovania

Základné predpoklady Na strešné plochy dopadá dážď po čas D (min) intenzitou rD(n) (lit/sec.ha). Dažďové zvody následne vodu zo striech odvádzajú do podzemného vsakovacieho priestoru zloženého z Drenblokov vodu, pričom sem privedie isté množstvo vody (lit) , ktoré závisí od veľkosti strchy, dĺžky trvania dažďa…

1

Vsakovanie dažďových vôd

najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na svojom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž. Vsakovanie Drenblok   Pri správnom vyčistení dažďových vôd…

0

Košík