title

Ekodren

0

Návratnosť investícií do zberných nádrží na zrážkovú vodu

Nad kúpou zásobníka na dažďovú vodu uvažujeme nielen z ekologických dôvodov, keďže si uvedomujeme, že sucho vplýva na zásoby podzemných vôd, pričom dažďová voda predstavuje ekologickú alternatívu ale aj z úsporných dôvodov. Vplyv zadržiavania zrážkovej vody Zadržiavanie dažďovej vody má veľmi pozitívny vplyv na miestnu…

0

Zadržiavanie dažďovej vody v mestách

Problémy s nedostatočnou kanalizáciou a šetrením vody je potrebné riešiť úsporne, ekologicky a relatívne lacno. Najlepšie by bolo tento problém vyriešiť komplexne a trvalo a to eliminovaním zaťaženia kanalizácie v mestách. Na prvom mieste je starostlivosť o kanalizáciu a čistota kanalizačných vpustí. V mnohých mestách zostali…

0

Dažďové záhrady a vsakovanie

V prípade ak nemáte vhodné podmienky na vsakovanie, môžete odvádzanie dažďových vôd riešiť aj prostredníctvom dažďových záhrad. Dažďové záhrady sú vhodným riešením pri zlých vsakovacích podmienkach podložia, kedy sa nedajú použiť vsakovacie bloky.   Ideálna je vtedy kombinácia vsakovacích blokov a terénnej zníženiny – dažďovej…

3

Vsakovanie z tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé zdroje tepla – sú podobne ako plynové kotly určené pre vykurovanie domov a ohrev TÚV. Jedným z často používaných typov tepelných čerpadiel je TČ typ voda – voda. Pre tento typ je určený systém Drenblok DB vsakovania vody z TČ. Voda ako…

2

Vsakovanie z čističky ČOV

Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú…

4

DRENBLOK DB – vsakovací blok

Drenblok DB – systém na vsakovanie dažďovej vody Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie, sú povinný v zmysle § 37 odst.1 Vyhl.č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách platiť za odvádzanie zrážkových vôd do…

13

Vsak pre RD – návod

Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt typ EKODREN / DRENBLOK DB položiť musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky DRENBLOK DB. Dno stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na montáž, vyrovná latou. Iná úprava podložia…

4

Vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinných domov

Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody…

1

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie Pracovný postup POZOR! Pokusná jama musí byť vyhĺbená do predpokladanej hĺbky osadenia Drenblokov DB.   Vyhĺbenie pokusnej jamy Vytýčte plochu o rozmeroch 50 x 50 cm. Trávu z tejto plochy úplne odstráňte a následne prehĺbte jamu do hĺbky 50 cm….

0

Košík