title

Blog

Ako postupovať pri zrušení odberného miesta pre zrážky od BVS a vsakovať dažďové vody na pozemku

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, súčiniteľu odtoku a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).

 

  • Kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. Súčiniteľ odtoku je 0,9.
  • Kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. Súčiniteľ odtoku je 0,4.
  • Kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. Súčiniteľ odtoku je 0,05.

 

Výpočet zrážkových vôd

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m) = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok).

Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá počtu dní (dátum od-do) uvedenému na faktúre (ročný objem vôd z povrchového odtoku/365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku).

 


Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003.


 

Zmena plochy

V prípade zmenšenia plochy, z ktorej odvádzate zrážkové vody do verejnej kanalizácie, je potrebné uviesť, akým spôsobom bolo odkanalizovanie zmenené (vyvedením rín do záhrady, na trávnik či do terénu alebo na chodník, do vsakovacieho systému…)

Vašu žiadosť je potrebné zaslať pomocou kontaktného formulára BVS. Zároveň je potrebné doložiť doklad, ktorým sa daná skutočnosť preukáže:

  • Kolaudačné rozhodnutie (vydáva príslušný úrad životného prostredia).
  • Fotodokumentáciu.
  • Projektovú dokumentáciu, v ktorej je viditeľné pripojenie zrážkovej vody do vsakov alebo nádrží, nie do verejnej kanalizácie.

V prípade nepredloženia podkladov je potrebné odkopať celý systém, aby bolo viditeľné zamedzenie odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie( napr. ak ríny vyúsťovali do verejnej kanalizácie, je potrebné ich v mieste pripojenia odrezať a vpusť znefunkčniť zabetónovaním).

 


Ak doručené doklady nebudú k posúdeniu postačujúce a skutkový stav bude nutné overiť osobnou obhliadkou, výkon bude spoplatnený sumou v zmysle platného cenníka BVS.


 

Zrušenie odberného miesta pre zrážky

Vašu žiadosť je potrebné zaslať pomocou kontaktného formulára BVS. Žiadosť má obsahovať:

  • Presnú špecifikáciu žiadosti – dôvod zrušenia.
  • Kolaudačné rozhodnutie (vydáva príslušný úrad životného prostredia).
  • Fotodokumentáciu.
  • Projektovú dokumentáciu, v ktorej je viditeľné pripojenie zrážkovej vody do vsakov alebo nádrží, nie do verejnej kanalizácie.

V prípade nepredloženia podkladov je potrebné odkopať celý systém, aby bolo viditeľné zamedzenie odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie.

 


Ak doručené doklady nebudú k posúdeniu postačujúce a skutkový stav bude nutné overiť osobnou obhliadkou, dovoľujeme si vás informovať, že výkon bude spoplatnený sumou v zmysle platného cenníka BVS.


 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík