title

Blog

Aké doklady budú potrebné k žiadosti na vybavenie dotácie

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia:

 

Prílohy k žiadosti

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie
 • podmienky poskytnutia podpory z POO
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti

 


 

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému konaniu:

 

Prílohy k žiadosti

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

 


 

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj
 • vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

 


 

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie
 • podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak
 • relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

 


 

Ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

 


V prípade, ak je v žiadosti požadovaná zvýšená intenzita prostriedkov (95% podpora):

 

 • žiadateľ predkladá aj doklad, ktorým preukazuje príslušnosť k niektorej zo skupín, ktorá je oprávnená ju požadovať

 


 

Prečítajte si aj:

 

Plán obnovy rodinných domov 2022

Ako a kedy získať dotáciu a dĺžka trvania obnovy RD

Na čo je možné využiť dotáciu

 

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.

0

Košík